Türk kültüründe “adalet” kavramı konuşulacak

Edebiyat
Türk Edebiyatı Vakfı’nın bu hafta gerçekleşecek ‘Çarşamba Sohbeti’nde, Prof. Dr. Sait Başer ‘Türk Kültüründe Adalet Kavramının Teşekkülü’nü anlatacak. Başlama saati: 17.00 ...
EMOJİLE

Türk Edebiyatı Vakfı’nın bu hafta gerçekleşecek ‘Çarşamba Sohbeti’nde, Prof. Dr. Sait Başer ‘Türk Kültüründe Adalet Kavramının Teşekkülü’nü anlatacak.

Başlama saati: 17.00 

Yer: Türk Edebiyatı Vakfı 

Tel. (0212) 526 16 15 / 527 50 32

Giriş serbesttir.

Prof. Dr. Sait Başer Kimdir?

4 Aralık 1957’de Isparta’nın Yalvaç İlçesi İleği köyünde doğdu. İstanbul Sağmalcılar Lisesinden sonra üç yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1982 yılında mezun oldu.

1984-1994 yıllarında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının Neşriyat Müdürlüğünü ve Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüttü. Daha sonra akademik çalışmalar yapmak üzere üniversiteye döndü.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu yönetiminde bitirme ve yüksek lisans tezlerini hazırladı. Türk kültürü üzerine incelemeleri ile tanınan Kafesoğlu’nun ilmî dikkat ve endişesi Sait Başer’in çalışmalarına da yansıdı. Eski Türk dini üzerine bir etüt hazırlayan Kafesoğlu, Sait Başer’e bitirme tezi olarak da eski Türk inancı (veya dini) Göktanrı inancıyla bir çalışma yaptırdı. Bu çalışmasında Sait Başer ilk defa Göktanrı’nın sıfatlarına Esmâü’l-Hüsnâ açısından yaklaşarak ortaya önemli tezler ve sonuçlar koydu.

1996 yılında “Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları” konulu teziyle doktor oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi…

Kutadgu Bilig üzerine yapılmış en önemli çalışmalardan birisi olmak özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre isimli eserinde, Kut ve töre kavramlarını Türk edebiyatının İslâmî dönemdeki ilk yazılı eseri olan Kutadgu Bilig’teki yansımalarıyla ayrıntılı bir şekilde inceledi.

İslâmiyet sonrası Türk tarihi üzerindeki incelemeleri sonucunda Türklerin İslâmiyet’i nasıl anladıklarını ve pratiğe nasıl uyguladıklarını da “Türk Müslümanlığı” kavramıyla ortaya koydu. Bu alanda yaptığı çalışmalarda İslâm dünyasının geri kalma ve bilhassa Türklerin on altıncı yüzyıldan itibaren Batı karşısındaki güç kaybının ve nihayet hezimetinin İslâmiyet’i anlama ve uygulamadaki farktan kaynaklandığını, bu farkların neler olduğunu, müesseseleri nasıl etkilediğini ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkardı.

Bu konudaki çalışmalarını ve fikirlerini yirminci yüzyıl Türk şiirinin en büyük üstadı kabul edilen Yahyâ Kemal’e uyguladı, onun sadece bir şair değil bir fikir adamı olarak tarihe yaklaşımını ve İslâmiyet’i nasıl algıladığını, bunu eserlerinde ne şekilde işlediğini ayrıntılı bir şekilde Yahyâ Kemâl’de Türk Müslümanlığı adlı çalışmasında ortaya koydu.

Eserleri:

Ekrem Hakkı Ayverdi-Makaleler (1984), Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini (1988), Gök Tanrı’nın Sıfatlarına Esmaü’l-Hüsna Açısından Bakış (1991), Kutadgu Bilig’de Kut ve Töreden Sevgi Toplumuna (Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, 1990’ın ilâveli 2. baskı 1995), Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı (1998) , Türk İnanma ve Anlama Modeline Dair (2011), Toplumsal Aklı Anlamak (2006)

Nihad Sami Banarlı Külliyatı: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı müdürlüğünü yaptığı sırada bu Vakfın kurucularından olan edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı’nın kitaplaşmamış yazılarını tasnif ve tertip ederek 1984-1986 yılları arasında yedi cilt halinde “Târih ve Tasavvuf Sohbetleri, Nihat Sâmi Banarlı’nın Kaleminden Yahyâ Kemâl, Bir Dağdan Bir Dağa, Kültür Köprüsü, Kitaplar ve Portreler, İstanbul’a Dâir, Devlet ve Devlet Terbiyesi, İman ve Yaşama Üslûbu” isimleriyle yayınladı…

Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmaları; Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan’ın Sesi, Kültür Dünyası gibi dergilerde yayınlandı.