‘Güvenliğe’ Eğitim Şartı Kalkıyor

Olaylar
Özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı günün mesai bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilecek...
EMOJİLE

Özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı günün mesai bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilecek. Mevcut düzenlemede, koruma ve güvenlik hizmeti, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe bildiriliyordu. 

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılacak. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her 5 yılda bir yenilenecek. 
 
”Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunluluğu” kaldırılıyor.

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Mevcut düzenlemede, mezun olduktan sonra 5 yıl süreyle bu şartın aranmayacağı hüküm altındaydı.

Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT’ten emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ile silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için de en az lise mezunu olma şartı aranmayacak. Bu düzenleme, helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu konuyla ilgili verdiği kanun teklifini de içeriyor. 
    
-YÜZDE 12 SİGORTA PRİMİ İŞVERENLERCE ÖDENECEK– 
    
Kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılan sigortalıların, aylıksız izinli oldukları tarihteki prime esas kazançları üzerinden yüzde 12 genel sağlık sigortası primi işverenlerce ödenecek. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların primlerinin ödenmesinde bir yıllık süre sınırı aranmayacak.

Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 30 milyon TL’yi geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu rakam 10 milyon TL idi.

31 Temmuz 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin, bu teklifin kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezası asıllarının yüzde 25’i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten teklifin kanunlaşıp yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu düzenleme kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla, bu madde için öngörülen başvuru süresinin 15 günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için yapılacak başvuru süresi, tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün olarak uygulanacak.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ”sportif eğitim uzmanlığı” için 100 kadro verilecek.

AA