52 bin ağacın kesildiği üniversitede ağaç eylemi

Olaylar
Ahmet Memiş’in haberi  Taksim Gezi Parkı’nda ağaçlar kesilecek diye başlatılan ve 40 gündür devam eden Gezi ayaklanmasına en büyük desteği Koç Grubu verdi. Kendisine ait Divan Oteli’n...
EMOJİLE

Ahmet Memiş’in haberi 

Taksim Gezi Parkı’nda ağaçlar kesilecek diye başlatılan ve 40 gündür devam eden Gezi ayaklanmasına en büyük desteği Koç Grubu verdi. Kendisine ait Divan Oteli’ni eylemcilere açarak ayaklanmanın lojistik merkezi haline getiren Koç gurubu, ayaklanmaya kendi bünyesindeki Koç Üniversitesi ile de destek verdi. 

Ancak Koç Grubu’nun eyleme verdiği en trajikomik destek ise Belgrad Ormanlarında 52 bin ağacın kesilerek yapıldığı Koç Üniversitesi ile verdiği destek oldu. 

AĞAÇ KATLİAMI YAPTIKLARI YERDE AĞAÇLAR KESİLMESİN EYLEMİ YAPTILAR 

Koç Üniversitesi ayaklanmaya destek vermekle kalmadı bir de talepte bulundu. Talepleri ise 3. Köprü’nün yapımının durdurulmasıydı. Ancak bu taleplerini asıl ilginç hale getiren ise köprü yapılırsa ağaç katliamı yapılacağını öne sürmeleri oldu. Yani 52 bin ağacı katledenler, hem de katliamın yapıldığı ağaçlar kesilmesin diye eylem yaptı.

Yaşanan bu durum, Koç’un Gezi isyanına verdiği destekte ne kadar pervasızlaşabildiğini de gözler önüne serdi.    

Koç Üniversitesi ise Belgrad Ormanı içerisinde 52 bin ağacın kesilerek oluşturulan Koç Üniversitesi Sarıyer Kampüsü’nde, 2000 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

AĞAÇLARI KESEBİLMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLA BAŞVURDULAR 

52Koç Üniversitesi’ndeki orman katliamı nedeniyle kapatılan Refah Partisi’nin (RP) İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 46 arkadaşı, Topçu hakkında Meclis’e bir gensoru önergesi vermişti. Ardından 1997 yılında ANAP’lı Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, Yüce Divan’a sevkedilmiş, ancak imar yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle Yüce Divan’a sevkedilen ANAP’lı Yaşar Topçu’yu CHP kurtarmıştı. 

İŞTE AĞAÇ KATLİAMI VE BÜYÜK YAĞMANIN HİKAYESİ 

Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Köyü hudutları dahilinde bulunan Mavramoloz Devlet Ormanı içerisinde kalan 160 hektarlık arazi Özel Üniversite Kampüsü kurulmak üzere Bakanlar Kurulu’nun 26.04.1992 tarihli kararı ile 49 yıl süre ile Koç Üniversitesi’ne tahsis edildi.

Koç Üniversitesi Kampüs Alanı, gerek 1980 onanlı 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı, gerekse de 1994 onanlı 1/50.000 ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım Planında orman alanında kalmaktaydı. Koç Üniversitesi 15.08.1994 tarihli dilekçesinde 24.03.1994 onay tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım Planı’na itiraz ederek, Orman Bakanlığı’ndan ön izinle kendisine tahsis edilen alanın, Planda “Üniversite Kampüs Alanı” olarak gösterilmesini istedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün söz konusu itirazı değerlendirmesinde şu konular dikkat çekiciydi:

“1/50.000 ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım Planı’nın ana kararı olarak çekicilik oluşturabilecek işlevlerin kentin kuzey yönünde düşünülmesi, özellikle orman alanları, su toplama havza alanları ve kent makroformunun istenmeyen yönde gelişmesi açısından sakıncalar doğurabilecektir. Bu bölgelerdeki planlamalar Nazım Plan ana kararlarını destekleyici, bütünlük sağlayacak biçimde ve doğrusal gelişimi kuvvetlendirici yönde olmalıdır. Geri kazanılması bugünkü koşullarda olanaksız olan bu kaynakların korunması açısından Nazım Plan’da kent makroformu doğu-batı doğrultusunda doğrusal bir form biçiminde düşünülmüş ve bu düşünceyi kuvvetlendirici nitelikte işlevler bu aks doğrultusunda önerilmiştir. Üniversite kampüs alanları, alt merkezleri destekleyen bölgelerde Nazım Plan ana kararlarını destekleyici yönde olmalıdır.”

Orman Bakanlığı tarafından Koç Üniversitesi’ne tahsis olunan alan 1980 ve 1994 onanlı Nazım Planlarda olduğu gibi 15.11.1995 onay tarihli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı Nazım Planında da “Doğal Karakteri Aynen Korunacak Orman” alanında kalmaktaydı.

Söz konusu alan aynı zamanda, İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.1995 tarihli kararıyla “Doğal Sit” olarak tespit, tescil ve ilan edilen alanda kalmaktaydı. Beykoz ve Sarıyer ilçelerine ilişkin söz konusu kararın 5. maddesinde karar gerekçesini “…… gerek ormanlık ve diğer yeşil doku içeren korunması gerekli doğal varlıklarla kaplı, gerekse Karadeniz Kıyı Kuşağı ve buna bağlı değerlerle yine korunması gerekli doğal zenginlikleri içeren ve ekli haritada sınırları belirtilen bölgeleri, yukarıda özetlenen tahribatın daha fazla sürmemesi ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için….. Doğal Sit olarak tespit, tescil ve ilan edilmektedir” şeklinde açıklanmaktaydı.

27.08.1997 tarihinde Koç Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu bölge, Bahçeköy Belediye Meclisi ve İstanbul İl İdare Kurulu’nun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na yaptıkları teklif üzerine Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılarak Bahçeköy Belde Belediyesi sınırlarına alındı. Bu şekilde bu alandaki planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Belde Belediyesine verildi.

Metropoliten bir alandaki belde Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılarak yağmaya zemin hazırlanmıştı.

Oysa metropoliten alan plan bütünlüğünün sağlanması ve plan uygulamaların, denetimi, eşgüdümü ve iletişimi açılarından ve çevre ile bütünleşmesi yönünden, belde belediye alanlarının Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde olması gerekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, İlçe Belediyeleri dışında kalan Belde Belediyelerine ait imar planlarının da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve onaylanan her ölçekteki Nazım İmar Planları esaslarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmekteydi.

Anayasa Mahkemesi’nin 13.09.2000 gün ve 2000/21 sayılı kararı da yağmanın nasıl yapılamayacağına dair en önemli dayanaktı:

“Anayasa’nın 169. maddesinde, ormanların ülke yönünden taşıdığı büyük önem gözetilerek, korunmaları ve geliştirilmeleri konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu özel ve ayrıntılı düzenlemenin ülkemizde orman örtüsünün sürekli yok edilmesi gerçeğinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Anayasa’nın 169. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi maddenin birinci fıkrası doğal kaynaklarımızın en önemlilerinden birisi olan ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için Devlete gereken tedbirleri alıp kanun koymayı ve bütün ormanların gözetimi ödevini getirmektedi

İkinci fıkrada, Devlet ormanlarının yalnız Devletçe yönetilmesi ve işletmesinin yasayla düzenleneceği, mülkiyeti ve yönetiminin özel kişilere devir edilemeyeceği belirtilmekte, maksatlı olarak yapılan orman tahripleri, ağaçlar ve ormanlara vaki tecavüzlerde ormanların zaman aşımı suretiyle mülk edinilemeyeceği, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağı kesin olarak hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği hususu da üçüncü fıkrada Anayasal bir hüküm olarak yer almaktadır.

Orman alanlarının dava konusu kuralda öngörüldüğü biçimde vakıf üniversitelerine tahsisli ormanların korunması ve bütünlüğünün bozulmaması ilkesiyle bağdaşmadığı gibi kamu yararının zorunlu kıldığı durumlar arasında da kabul edilemez” denilerek 28.12.1999 günlü 4498 sayılı ‘Yükseköğrenim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’ orman alanlarının Vakıf Üniversitelerine tahsisine ilişkin kısmını iptal etmiştir.”

Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı üzerine Danıştay, İstanbul Sarıyer Mavramoloz ormanlarındaki alanın 49 yıllığına Koç Üniversitesi verilmesine ilişkin izin ve tahsis işlemini iptal etti. Başbakan Erdoğan’ın sözünü ettiği gibi davayı devlet kazandı ancak düzenlenen bir protokolle Koç Üniversitesi kiracı yapıldı.

Rotahaber