Yatay Geçişe Büyük Kolaylık

Eğitim Güncel
YÖK‘ün hazırladığı yatay geçiş yönetmelik taslağına göre, açık ve uzaktan öğretimde okuyan öğrenciler belli koşullarla üniversitelerin normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek. Bir ü...
EMOJİLE

YÖKün hazırladığı yatay geçiş yönetmelik taslağına göre, açık ve uzaktan öğretimde okuyan öğrenciler belli koşullarla üniversitelerin normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
Bir üniversitedeki programlar arasında da yatay geçişe izin verilecek.

YÖK, üniversitelerde yatay geçişleri düzenleyen yönetmelik taslağına şon şeklini vererek, Başbakanlığa gönderdi.

”Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” taslağı, önlisans ve lisans düzeyindeki programları arasındaki her türlü yatay geçişi düzenliyor.
Taslağa göre, farklı üniversitelerin diploma programları veya aynı üniversite içindeki diploma programları arasında, önceden ilan edilen sayı ve şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilecek.

GEÇİŞ YAPILACAK SINIFLAR

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamayacak.
Aynı üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilecek. Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrencilerin ikinci öğretim ücreti ödemesi gerekecek.

Üniversitelerde ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş izni verilecek. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilecek.

AÇIKÖĞRETİMDEN ÖRGÜN ÖĞRETİME

Taslakla açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.
Üniversitelerde ikinci öğretim programlarından da açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş imkanı sağlanacak.

Üniversitelerin açık veya uzaktan öğretim diploma programları arasında da yatay geçiş izni veriliyor.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranacak.

KRİTERLER ÜNİVERSİTELERCE BELİRLENECEK

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşulları, üniversitelerin senatoları belirleyecek.

Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilecek ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacak.

Kayıt dondurmuş olanlar da yatay geçiş hakkından yararlanabilecek.
Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulacak.

ÜNİVERSİTE İÇİNDE GEÇİŞLER

Yönetmelik taslağında, üniversite içindeki programlar arasında geçişler de düzenlendi.
Buna göre, bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilecek.

BURSTAN FERAGAT

Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılacak.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilecek.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranacak.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde ise diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranacak.

ORTAK PROGRAMDAN GEÇİŞ

Ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilecek.

Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim süresine dahil olacak.

Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılacak.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılacak.
Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranacak. Bu şartı sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları not şartına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilecek.

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarı sağlamak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemeleri şartı aranacak.