Kırıkkale Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
Kırıkkale hakkında bilgi; -Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste- DAĞLAR İl toprakları kuzeyindeki Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri meyil üzerinde bulunm...
EMOJİLE

Kırıkkale hakkında bilgi;

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-

DAĞLAR

İl toprakları kuzeyindeki Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri meyil üzerinde bulunmaktadır. İl topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. dir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Koçu Dağı 4 km genişlik ve 7 km uzunluğa sahip olup en yüksek noktası Yığlıtepe’dir (1278 m.) dir. Güney ve güneydoğuda Denek Dağ sırası Çoruhözü Vadisinin güneyinde Keskin ile İzzettin Köy arasında uzanmaktadır. En yüksek noktaları; Gavur Tepesi (1742 m.) ile Bozkaya Tepesi (1577 m.)‘dir. Bölgenin en uzun, en geniş ve en yüksek kütlesini oluşturur, uzunluğu 44 km, genişliği 30 km’dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Küre Dağ’ının en yüksek yeri Küre Tepesi (1450 m.) dir.

OVALAR

İl sınırları içinde ovalık alanlar çok azdır. En önemli Kırıkkale Ovasıdır. Kırıkkale Ovası; kuzeyde Çamlıca ve Karakaya tepelerine, güneyde de Denek Dağı’nın batısına kadar uzanmaktadır. Kuzeydeki tepeler ovaya meyilli bir şekilde inerek birleşir. Kırıkkale yerleşimin çekirdeği bu meyilde oluşmuştur. MKE Kurumu Fabrikalarının bulunduğu alan ise, Denek Dağı’na doğru daha dik olarak yükselmektedir. Kırıkkale Ovası doğudan batıya, yani Kızılırmak’ a doğru gittikçe genişler; en geniş yeri Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’ a yaklaştığı yerde bulunur, buranın yüksekliği 750 m civarındadır.

Kırıkkale Ovası’ndan başka, akarsular boyunca düzlükler görülürse de jeoformatik bakımdan pek önemli değildir. Bunun nedeni akarsu yatakları ile tepelerin yükselti farkının fazla oluşudur. Dağlar her yönden aşılmak suretiyle açılmış derin vadilerle ve parçalanarak yuvarlak ve bazen de sivri tepeler halinde gelmişlerdir. Bu tip tepelerin dağlara yaklaştıkça fazlalaştıkları görülmektedir.

YAYLALAR

Kırıkkale ili sınırları içerisinde, yükseklikleri 1200-1600 m arasında değişen yaylaları bulunmaktadır. Küre Dağı’ndaki Hodar, Bedesten, Kamışlı, Sarıkaya; Koçu Dağı’ndaki Koçu, Denek dağlarındaki Gümüşpınar, Pehlivanlı, Suludere, Yeşilkaya, Azgın yaylaları en önemlileridir.

Yaban Hayatı: Dağlık ve ormanlık alanların il genelinde büyük alan kaplamaması, yaban hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Koyun, keçi, sığır ilde yetiştirilen hayvan varlığını oluşturmaktadır. Av hayvanı olarak keklik ve yaban ördeği yaygındır.

JEOLOJİK YAPI

Genel Jeoloji : Yöre; Volkanik olayların oluştuğu Keskin, Hirfanlı, Kesikköprü, Kırıkkale ve Kızılırmak boyunca uzanan “Kırşehir Masifi’nde” yer almaktadır. Kırşehir Masifi olarak adlandırılan Masifte; granit, homblengranıt, siyenit, monzonit, tonolit, ağlit, pegmatit, granodiyorit, kuvarslı diyorit, bitotit granitler mevcuttur. Bunları Kırıkkale ile Keskin arasında görmek mümkündür.

Deprem : Kırıkkale il toprakları 1., 2., 3., 4. Derece Deprem Bölgesi içinde yer almaktadır. İlin büyük bölümü 2. Derece Deprem Bölgesi içinde kalmaktadır. Güneybatıda Yahşıhan, Bahşılı ve Çelebi ilçeleri 3. Derece; Karakeçili ilçesi ise 4. Derece Deprem Kuşağı içerisinde yer almaktadır.

Yeraltı Zenginlikleri : Kırıkkale ili, maden cevherleri çeşitliliği yönünden zengin ancak rezerv itibariyle fakirdir. İldeki madenler aşağıda yer almaktadır.

MTA tarafından Kırıkkale ve çevresinde yapılan araştırmalarda yukarıda ki rezervlerin dışında bölgede, asbest, mermer, fluorit, bakır, çinko, kromit ve manyezit varlığı tespit edilmiş, ancak bunlar düşük kalitede olduğundan işletmeye elverişli bulunmamış, planlama ve projelendirme çalışmalarında dikkate alınmıştır. 4. Toprak Yapısı ve Nitelikleri: İl topraklarını genelde kahverengi topraklar oluşturmaktadır. Kireç oranı oldukça yüksektir. Anakayası volkanik özellik gösterir. Bu topraklar çok engebeli alanlarda çukurumsu bölümlerde birikmiştir. Üzerlerinde çıplak volkanik kaya yüzeyleri görülür. Mineral bakımındın zengin olduklarından verimlidirler. Ayrıca güneyde akarsu kenarlarında alüvyon topraklar bulunur. Bunlar yer yer kalın örtüler oluşturur. Eğilimleri çok azdır. Tarla tarımına ve sulu tarıma elverişlidir. Yörenin az yağış alması ve kuraklık toprak oluşumunda önemli etmendir.

SU YÜZEYLERİ VE KIYI ÖZELLİKLERİ

1. Göller:

a- Doğal Göller: Kırıkkale il sınırları içinde doğal göl bulunmamaktadır.,

b- Yapay Göller : Kızılırmak üzerinde kurulan Kapulukaya Baraj Göleti ildeki en büyük yapay göldür. Kapulukaya Barajı’nın göl alanı 20.7 km2 dir. Enerji temini ve içme-kullanma ayrıca sanayi suyu temini amacıyla kurulan Kapulukaya Barajında göl hacmi 282 hm3 tür. Ayrıca Ahılı’da bulunan Çipi Göleti sulama amacıyla yapılmıştır. 304.000 m3 su hacmi ile 46 ha.’lık alanın sulanmasında kullanılmaktadır.

2. Akarsular:

Kızılırmak: İldeki en önemli akarsu Kızılırmak’tır. Sivas’ın Zara ilçesinin doğusundaki dağlardan doğan Kızılırmak, il topraklarına güneyde Çelebi ilçesinden girer; kuzey yönünde akarak Merkez ilçede kuzeybatıya yönelir, il topraklarından çıkıp kuzeyde Çankırı-Kırıkkale il sınırını oluşturur. Kızılırmak’ın Hasandede – Hacılar arazileri üzerinde Kapulukaya Barajı kuruludur.

Delice Çayı: Kızılırmak’ın en önemli kollarından biri Delice Çayı’dır. Yozgat sınırı boyunca bir müddet aktıktan sonra Delice ilçe merkezine yaklaşır. Daha sonra tekrar bu iki ilin sınırı boyunca güneydoğudan il topraklarını terk eder. Çayın il içerisinde kalan kesimi yaklaşık 50 km. uzunluğundadır.

Çoruhözü Deresi: Kızılırmak’a doğudan karışan bir koldur. İzzettin Köyü’nün yukarı kısımlarından doğar. İzzettin-Balışeyh arasında demiryoluna paralel olarak merkez ilçeden geçer ve Kızılırmak’a karışır. Derenin güzergahı dahilinde tarım alanlarına büyük katkısı vardır. Dere üzerinde sulama amacıyla motopomplar yeralmaktadır. Uzunluğu 48 km’dir.

Okun Deresi: Elmadağ’ın güney eteklerinden akan suların meydana getirdiği Balaban ve Sarılıöz Çayları, Kılıçlar Kasabası yakınlarında birleşerek Okun Deresi’ni meydana getirirler. Yaklaşık 13 km uzunluğa sahip olan Dere, Irmak Kasabası yakınlarında Kızılırmak’a kavuşur. Bu akarsulardan başka; yaz aylarında kuruyan bazı dere ve çaylar da vardır. Ahılı Deresi, Kuruçay Deresi, Yeni Çıkan Deresi bunlardan bazılarıdır.

3. İklim:

Kırıkkale ili ılıman iklim kuşağında yeralmaktadır. Ancak bulunduğu alanın denizden uzak oluşu, günlük sıcaklık farkının bozkır olmasından dolayı değişmelere uğraması gibi nedenlerle iklim karasallaşmaktadır.

Sıcaklık:

Yapılan gözlemlere göre; ortalama sıcaklık açısından en sıcak ay Ağustos (24.1 °C), en soğuk ay ise Aralık (-1.8°C) olarak belirlenmiştir. Aynı rasat süresi içerisinde maksimum sıcaklık 35.4°C ve minimum sıcaklık –10.8 °C olarak tespit edilmiştir. İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer.

Yağış:

Kırıkkale ili ülkenin yarı kurak bölgelerinden birinde yer almaktadır. İlde ortalama yağış miktarı 329.9 mm. dir. Yıllık yağışın %35 kış aylarında, %36’sı ise ilkbahar aylarında, %13’ü yaz aylarında ve %16’sı sonbahar aylarında düşmektedir. Ocak, Şubat ve Mart 2000’de yörede 35-40 yıldan beri görülmeyen şiddetli kış ve kar yağışı olmuştur.

Rüzgar:

Kırıkkale’de hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur. Poyraz adı verilen bu rüzgar, yıl içinde en fazla 248 kez eser. En çok esen diğer rüzgarlar sırasıyla Güneybatı, Doğu ve Batı rüzgarlarıdır.

Nisbi Nem:

Kırıkkale ilinde ortalama nisbi nem %59’dur. En yüksek değer %79 ile Aralık ayında, en düşük 39 ile Temmuz ayındadır.

Basınç:

Kırıkkale ilinde ortalama basınç 930.6 mb.dır. Basınç ortalamasının en yüksek olduğu ay 934.1 mb ile Kasım, en düşük olduğu aylar ise 928.0 mb ile Temmuz ve Ağustos’tur.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kırıkkale, doğuda Çorum, Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara, kuzeyde Çankırı illeri ile komşudur. Denizden yüksekliği 700 m’ dir.

İklim

Kırıkkale ili ılıman iklim kuşağında yeralmaktadır. Ancak bulunduğu alanın denizden uzak oluşu, günlük sıcaklık farkının bozkır olmasından dolayı değişmelere uğraması gibi nedenlerle iklim karasallaşmaktadır.


Bitki Örtüsü

İlde hakim bitki topluluğu steptir. Yüksek kısımlarda tahripten kurtulmuş, Kuzeyde Koçubaba, Güneyde Denek Dağı’nda bodur meşelerinden ve kısmen de ardıçtan oluşan ormanlık alanlar mevcuttur. Yöredeki bitkilerin büyük bölümü kurakçıl ve tozcul özelliktedir. İl topraklarında; Yavşan otu, susam, karanfil, papatya, haçlıçiçek, pelin, karadiken, sığır kuyruğu, sütleğen, çağ çiçeği, keven, üzerlik otu, nane, böğürtlen, ısırgan, hatmi, meyan otu, çöven otu, kuşburnu, madımak, ebe gömeci, hardal ve kekik kendiliğinden yetişen bitkilerin başlıcalarıdır.


Kızılırmak

Flora

Kırıkkale florasında 126 endemik tür tespit edilmiştir. Endemizm oranı %13,6’dır. Endemik bitkilerin tamamı IUCN kategorilerine göre sınıflandırılmış olup 1 adet CR, 2 adet EN, 7 adet VU, 2 adet LR (cd), 1 adet LR (nt), 113 adet LR (Ic) ve kategorisine giren endemik bitki türü bulunmaktadır.


Fauna

Omurgasız faunasından; eklembacaklılardan 109 tür, yumuşakçalardan 2 tür, halkalı solucanlardan 1 tür ve tekerlekli hayvanlardan 14 tür olmak üzere toplam 126 tür tespit edilmiştir. İlde, kelebeklere ait toplam 638 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 42’si Türkiye için ilk kayıttır. Omurgalı faunasından; 10 tür balık, 3 tür iki yaşamlı, 14 tür sürüngen, 61 tür kuş, 22 tür memeli tespit edilmiştir.


Ekonomik Yapı

İlimizin ekonomisi daha çok sanayi ve tarıma dayanır. Faal nüfusun % 60’ı aşkın bölümü sanayide çalışmaktadır.
Tarım: Kırsal kesimde iş gücünün büyük kısmı tarımda çalışmaktadır. Başlıca tarım ürünlerimiz buğday, arpa, şekerpancarı ve ayçiçeğidir. Sebze ve meyvecilik gelişmiş olup bağcılık da ekonomide önemli yer tutmaktadır.
Hayvancılık: Geleneğe bağlı usullerle yapılan hayvancılık mevcuttur. Sığır, Ankara keçisi, kıl keçisi ve koyun başlıca beslenen hayvanlardandır.
Sanayi: Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan silâh ve mühimmat fabrikaları İlimizin sanayi gelişiminde büyük rol oynamıştır. En önemli sanayi kuruluşları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı Silah Sanayi Müessesesi Mühimmat Fabrikası, Silah ve Tüfek Fabrikası, Çelik Fabrikası, Çelik Çekme Boru Fabrikası, Barut Fabrikası, Pirinç Fabrikası ve Elektrik Makinaları Fabrikasıdır. İlimizdeki diğer önemli sanayi kuruluşu Bahşili ilçesi yakınlarında 1987’de kurulan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’ye bağlı Orta Anadolu Rafinerisidir. Ayrıca un ve irmik fabrikaları ile tuğla-kiremit fabrikaları da mevcuttur.
Ulaşım: Kırıkkale kara ve demiryolu ulaşımı bakımından zengindir. Ankara-Kayseri demiryolu İl merkezinden ve Balışeyh ilçesinden geçer. Ankara – Samsun ve Ankara – Yozgat – Sivas karayolu il merkezinden geçer. Ankara’ya 76 km uzaklıktadır.
Ayrıca İlimizde hayata geçirilen Kırıkkale Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi’nin ekonomik ve kültürel katkı sağlaması planlanmaktadır. Ankara iline yakınlığı, çevre yollarının kesiştiği bir noktada bulunması ve Kırıkkale Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi ile hem Ankara hem Kırıkkale hem de Doğu ve Karadeniz’e seyahat etmekte olan tüm vatandaşlarımıza; doğayla iç içe, sağlıklı ve kaliteli bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşacak olan bu bölge, Kırıkkale ilinin cazibe merkezi haline gelecek ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Çeşnigir Köprüsü

Kırıkkale İlçeleri

Keskin : Keskin : Keskin Denek Dağı yakınlarında kurulmuş olmasından dolayı önceleri Denek Madeni adını almış, daha sonra Keskin Madeni denilmiştir. Bilahare kısaltılarak Keskin adını almıştır. Keskin adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle beraber Evliya Çelebi Seyahatnamelerinde Sivas Eyaletine bağlı sancaklardan söz ederken Çorum sancağından sonra keskin sancağından da söz edilmektedir. Kesin 1859 yılında Belediye, 1891 yılında Kırşehir sancağına bağlı ilçe olmuştur. Yakın köy ve kasabalarda olan göçler sonunda nüfusu artmış ve İlçe merkezi büyümüktür. Konum itibariyle Denek Dağının 5 km. güneyinde at tepesi ile kartal tepesinin yamaçlarında kurulmuştur. Kırıkkale ilinin güneyinde Ankara’ya 105 km.dir. Kırıkkale’ye 27 km. mesafede bulunmaktadır. Kırıkkale-Kayseri yolu üzerindedir. Yüzölçümü 1263 km2 ve rakımı 1140 metredir. İlçenin arazisi bir yayla görünümündedir. Güneybatıda Kızılırmak vadisi ile doğuda Delice çayı arasında uzanır. Yaylanın güneydoğusunda Denek dağı, güneybatısını Böhrek dağları çevrelemektedir. İlçenin güneybatısı Çelebi ile çevrilmiştir.

Çelebi : Çelebi : Çelebi, karalık olarak bilinen mevkiinde Türkler tarafından kurulmuştur. Daha sonraları ise Türkmen aşiretinin Harameyn koluna mensup bir kafile, Çelebi dağını çanağı olarak tarif edilen ve bugün Kavas özü olarak da bilinen yere gelerek yerleşmişlerdir. İklimi, İç anadolu Bölgesi’nin tipik kara iklimine sahiptir. Kışları oldukça sert ve kar yağışlı, hava sıcaklığı kış boyunca genelde sıfırın altında seyreder. İlçenin 2000 yılında merkez nüfus 3333, köyler nüfusu ise 3877 olup genel toplamı 7210’dur. İlçeye 13 adet köy bağlıdır.

Sulakyurt : Sulakyurt : İlçe 15.yüzyılda Kalecik nahiyesine bağlı bir köy olarak Şeyh Sami tarafından kurulmuştur. Küçükşami Cami Şeyh Türbesi, Sarıkız Türbesi, Tokuş Sultan Türbesi mevcuttur. Kalekışla Kalesi, Kalekışla Mağrası, Seydin Tepesi ile Gültepe höyüğü belli başlı kültür değerleridir. 2012 Yılı Kurtarma Kazısında: İlimiz Balışeyh İlçesi, Ulaklı Köyü ile Sulakyurt İlçesi, Faraşlı Köyü sınırları arasında yer alan Büyük Seyidin Tepe Tümülüsünde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen kurtarma kazıları sonucunda mezar odasının ortaya çıkarıldığı; Uzmanlarca hazırlanan raporda bahse konu mezar odasının Geç Helenistik veya Erken Roma Dönemine ait olabileceği ifade edilmiştir. Kurtarma kazısında ortaya çıkan kral mezarının İlimizde sergilenmesi için yer bulunamadığından, Bakanlığımız uzmanlarınca mezarın üzeri örtülmüştür.

Karakeçili : Karakeçili : İl merkezine uzaklığı 35 km. olup, İlçede 1995 tarihinden itibaren her yıl Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği yapılmaktadır. BÜKLÜKALE Yeri ve Büyüklüğü Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili ilçesine bağlı Karakeçili beldesinde, Ankara’dan Kaman’a giden otoyolun Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almaktadır. Ankara’nın yaklaşık 100 km güneydoğusunda ve Kaman’da yer alan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin 50 km batısındadır. Büklükale Kızılırmak’ın en dar bölümlerinden birinde yer alır. Bu alanda ırmağın hemen üzerinden 13.yy Selçuklu dönemine ait Çeşnigir köprüsü adı verilen bir taş köprü geçmektedir.Ayrıca şuan su altında kalan Roma dönemine ait köprü kalıntıları bölgenin yüz yıllardır yerleşim yeri olarak tercih edildiğinin göstergesidir.Çünkü bu alan konumu itibari ile Orta Anadolu da ki önemli geçiş noktalarından birisidir. Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları Başlangıcı Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro OMURA’nın başkanlığı altında 1991, 2006 ve 2008 yılında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Büklükale’nin Eski Anadolu Tarihi açısından özellikle konumu itibari ile M.Ö.II.Bin ve Hitit İmparatorluk Çağı için stratejik bir önem taşıdığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, 1986 Yılından itibaren kazılan Kaman Kalehöyük’ün kronolojisinde açığa çıkan önemli bir sorun olan Hitit döneminin Büklükale kazıları sayesinde aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmaların sonucu olarak Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’ne araştırmacı olarak çalışan aynı zamanda Ahi Evran Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Kimiyoshi MATSUMURA 2009 yılında kazılara başlamıştır. Kazı Çalışmaları Büklükale ören yeri aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşmaktadır. Kale denilen kayalığın tepesinde kazı çalışmaları yapılarak bu bölgenin stratigrafisinin öğrenilmesi, buradaki çalışmaların amaçlardan birisi olup Hitit İmparatorluk Çağına ait yapı katlarının tespit edilmesi ise en önemli amaçlardandır. Şimdiye dek yapılan kazılarda, 1. Kat: Osmanlı Dönemi, 2. Kat: Demir Çağı, 3. Kat: Geç Tunç Çağı, 4. Kat: Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmiştir. Özellikle 3.Kat buluntularından Anadolu’da ilk Cam eser olabilecek Cam şişe ve Hitit İmparatorluk dönemine tarihlenen Çivi yazılı tablet önemli buluntular arasındadır. Alanda Geç Demir Çağına tarihlenen Helenistik dönem malzemeleri de tespit edilmiştir. Süregelen Manyetik araştırmalar ile de aşağı şehrin sınırlarının tespit edilmesi hedeflenmesi ile birlikte ayrıca, aşağı şehirde yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı da tespit edilmiştir. Böylece, Büklükale’nin M.Ö. 2. bin yılın ikinci yarısında, yani Hitit İmparatorluk Çağı’nda önemli bir şehir merkezi olduğu açığa çıkarılmıştır.

Bahşili : Bahşili : Bahşili eski bir yerleşim yöresidir. XI. yüzyıldan itibaren Türklerin iskanına açılmıştır. Bahşili İlçesi Kırıkkale şehir merkezine 5, Ankara’ya 80, Ankara-Kayseri yoluna ise 3 km. mesafede, Kızılırmak’a 11 km. kıyısı bulunan 243 km2. yüzölçümüne sahip 700 rakamli bir yerleşim yeridir. Bahşili İlçesi engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçenin batısında yer alan Küre dağının yüksekliği 1552 m. olup, (1774 m. rakımlı) Denek dağından sonra yörenin en yüksek dağıdır.

Delice : Delice : İlçe merkezinde Çömelek Kaya adıyla bilinen bölgede çıkan tarihi kalıntılardan, İlçeye ilk yerleşenlerin HİTİT’ler olduğu sanılmaktadır. Delice İlçesinin 1760-1780 yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun Türkmen ve Yörük boylarını mecburi iskana tabi tutması sonucu Çorum ayanı Mahmut Bey tarafından görevlendirilen Demirci Karabekir tarafından kurulmuş kurucusu Karabekir adına izafeten Karabekir adının verildiği tahmin edilmektedir. Delice İlçesi doğuda Sungurlu (Çorum) ve Yerköy ilçeleriyle sınırlıdır. Bu sınırların sadece doğusunu Delice Irmağı çizmektedir.

Yahşihan : Yahşihan : Yahşihan eski Türk-İslam yerleşim sahalarından birisidir. Osmanlı Arşiv kayıtlarında Yörük Yahşihan olarak geçen yerleşim adı sonraları Yahşihan olarak kullanılmıştır. Yahşihan coğrafi konumunun nedeni ile Cumhuriyet devrinde tam teşkilatlı bir nahiye merkezi haline gelmiştir. 680 rakımlı olan ilçenin arazileri Demirlibel, Ardıçlı tepeleri ile Küre ve Delikli dağları ile çevrilmiştir. Arazisi oldukça verimli olup, kaynak suları çoktur. Yahşihan Kızılırmak nehrinin sağ doğu kıyısında, Kara Güney dağının güney eteklerinde kurulmuştur. Kızılırmak araziyi ikiye bölmektedir.

Balışeyh : Balışeyh : İlçe adını Oğuz Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşı Şeyh Edebali’nin diğer adı olan Balı-Şeyh’ten almıştır. İlçede Selçuklu dönemine ait caminin bulunması ilçenin eski bir yerleşim yeri olduğunu doğrulamaktadır. İlçe kuzeyde Sulakyurt, güneyde Keskin, doğuda Delice ve batıda Kırıkkale Merkez içmesiyle 47.km. mülki sınırları ile çevrilmiş; toplam 136 km. mülki sınırlara ve 615 km2. yüzölçümüne sahiptir.

Silahsan Müzesi

Kırıkkale Ulaşımı

Karayolu : Karayolu : Terminal Kent merkezine yaklaşık 1 km uzaklıktadır. Terminale belediye otobüsleri, dolmuş ve özel taksiler çalışmaktadır.

Demiryolu : Demiryolu : İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Doğu Ekspresi tarifeleri uygulanmaktadır. İstasyon Tel: (+90-318)224 28 58

Kırıkkale Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Keskin Sulu Mağara

Kırıkkale tarihçesi

Şehir olarak, Kırıkkale’nin kuruluşu ve gelişmesi oldukça yenidir. Ancak Kırıkkale İli’nin coğrafi alanının yüzyıllar öncesine giden çok eski bir yerleşim sahası olduğu bilinmektedir. İlimizin değişik yerlerinde bulunan mağara, yer altı şehri ve höyük gibi arkeolojik eserler ve kalıntılar bu bilgileri doğrular niteliktedir. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra, İlimiz dahilindeki Böhrek (Böbrek) Dağı civarı, Anadolu’nun Türk ve İslam diyarı yapılması için mücadele verilen bölgelerin başında gelir.

Ayrıca Anadolu’daki ilk Türk – İslam yerleşim merkezlerinden birisi de 1120 yılında kurulan Balışeyh’tir. Daha sonraki yüzyıllarda bu bölgede, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden muhtelif Oğuz Türkmen aşiretlerinin iskan edildikleri görülmektedir. Bu arada “Oğuzhan“ oymağının, Ankara yakınlarında (o zamanki söylenişiyle ) “Kırıkkal’a” Bölgesi’nde iskan edildiğine dair Osmanlı arşiv belgeleri mevcuttur. Bu kaynaklar bize 250 – 300 yıl önceden buralara Kırıkkala isminin verildiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Kırıkkale Bölgesi, Ankara Vilayeti’nin sancağı olan Kırşehir’e bağlı Keskin kasabasının, Kızılırmak Havzası içinde; Yahşihan, Kırıkköyü ve Yuva Köyü gibi yerleşim alanları ile dikkati çekmektedir.

Evliya Çelebi’de İpek Yolu üzerinde bulunan Kırıkkale çevresindeki Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt gibi yerleşim merkezlerinden övgüyle bahsetmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya başlanan Savunma Sanayisi ile gelişmeye yönelen Kırıkkale; muhtelif kazılarda elde edilen çok çeşitli medeniyetlere ait değerli buluntuları, 150 – 200 yıllık tarihe sahip ahşap konakları, Savunma Sanayisi üretimleriyle MKEK Fabrikaları, Tüpraş Rafinerisi gibi diğer sanayi tesisleri ve Üniversitesi ile tarih, kültür, sanayi ve bilimin mükemmel bir bileşimi olan önemli bir Cumhuriyet Şehri’dir. 2000 Yılı nüfus sayımına göre ( Keskin, Karakeçili, Çelebi, Bahşili, Yahşihan, Balışeyh, Sulakyurt ve Delice ) sekiz ilçesi ile birlikte 383.508, İl Merkezi 205.078 nüfusu olan Genç Cumhuriyet Şehrimizi daha yakından tanıyalım. Cumhuriyet Döneminde 1925 yılında kurulmuştur.Ankara’ya bağlı ilçe iken ,1989 yılında il olmuştur.