Mehmet Beyhan: Ekonomik Gücünüz Dış Gücünüzü Etkiler

Şehirler
Tarih boyunca ekonomik faktörler, uluslararası ilişkilerde çok önemli rol oynamıştır. Dış politikanın önemli enstrümanların arasında ekonomi her zaman önemli bir unsur olmuştur. Ekonominin önemli faal...
EMOJİLE

Tarih boyunca ekonomik faktörler, uluslararası ilişkilerde çok önemli rol oynamıştır. Dış politikanın önemli enstrümanların arasında ekonomi her zaman önemli bir unsur olmuştur.

Ekonominin önemli faaliyetlerinden biri olan ticaret ve finans akışı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte devletlerin birbirleriyle olan karşılıklı bağımlılık ilişkisini artırmıştır. Bu hususu giydiğimiz gömlek üzerinden şöyle somutlaştırabiliriz; Çukurova’dan pamuk yetişir, Alman tesisi ile dokunur, Hint boyası ile boyanır, Japon dikiş makinesi ile dikilir.

Görüldüğü gibi bir gömleğin üretilmesi için Türkiye’nin birçok ülkeyle ticari ilişkileri mevcut. Ayrıca gömlek üretildikten sonra dış piyasalara satılmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlanır. Bunu daha iyi yapabilmenin yolu daha iyi bir siyaset ve güven veren bir hukuk sisteminden geçer. O hâlde ‘’siyaset’’ ve ‘’hukuk’’ kavramlarına kısaca göz atalım.

Siyaset; Arapça bir kelime olup, köken itibarıyla ‘’at eğitimi’’ anlamına gelmektedir. At bakıcısı olan ‘’seyis’’ kelimesi de aynı kökten geldiği bilinmektedir. Demek ki, siyaset; eğitir, korur, gözetir.

Hukuk ise; Arapça da ‘’hak’’ kelimesinin çoğuludur. Hak, toplumsal bir çerçeve içinde, hukuki düzenin insana tanıdığı yetki şeklinde tanımlanır. Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, yasalarla haklarını teminat altına alan kurallar bütününe hukuk denir.

Bu iki kavramın devlete somutlaşmış hâlini şöyle özetleyebiliriz; siyaset, çıkarttığı yasalarla kuralları belirler. Hukuk da insanların kurallara uymasını sağlar. Şayet kurallara uymayan olursa devlet, hukuk çerçevesinde yaptırım uygulayarak, piyasaların sağlıklı işleyişini mümkün kılar.

Hukukun olduğu yerde güven olur, güvenin olduğu yerde yatırım olur, yatırımın olduğu yerde ekonomi güçlenir. Bir ülkenin milli gücünü oluşturan birçok unsur vardır ama ekonomi en önemli unsurdur. Zira ekonomik güç diğer güçlerin gelişmesini doğrudan etkiler.

Ekonomik güç, bir ülkenin hem askerî hem de dış gücüdür. Çünkü ekonomisi güçlü ülkeler ürettikleri teknolojiyi, sanayi ürünlerini, mali imkânlarını, diğer ülkeleri kendi dış politikaları doğrultusunda ikna etmekte araç olarak kullanırlar.

Dış politika genel anlamda devletlerin rekabet oldukları diğer devletlere karşı hak ve menfaattarını koruma sürecidir. Ekonomik güç, bu sürecin iç ve dış gelişmeleri üzerinde dinamik bir etkiyle birlikte tamamlayıcı bir unsurdur.

Sonuç

Uluslararası dengelerin hızla değiştiği, dünyanın belirsizlik ortamına sürüklendiği bir dönemden geçmekteyiz. Kafkasya’da, Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, Kuzey Afrika’daki gelişmeler dikkatle izlenmelidir. Türkiye, dönemin koşullarına uygun politikalar geliştirmek zorundadır.

Ekonomi, bireyin günlük hayatından toplumun bütününü kapsayan bir milletin gücünü gösterir. Kısacası ekonomik gücünüz dış gücünüzü etkiler.