Obezite ömrü 15 yıl kısaltıyor

Bilimsel Çalışmalar
Hastalıktan kurtulmak için başvurulan cerrahi yöntemler ise yüzde 70 başarılı oluyor. Obezite hastalığı mo­dern top­lu­mun baş be­la­sı ha­li­ne gel­di. Bugün gazetesinde yer alan habere göre; aş...
EMOJİLE

Hastalıktan kurtulmak için başvurulan cerrahi yöntemler ise yüzde 70 başarılı oluyor.

Obezite hastalığı mo­dern top­lu­mun baş be­la­sı ha­li­ne gel­di. Bugün gazetesinde yer alan habere göre; aşı­rı ye­mek ve ha­re­ket­siz­lik­le bir­lik­te ge­len obe­zi­te bir­çok has­ta­lı­ğa da be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.Bu ra­hat­sız­lık­lar ara­sın­da da­mar ra­hat­sız­lı­ğı, as­tım, uy­ku ap­ne­si, dep­res­yon, tan­si­yon yük­sek­li­ği, ek­lem ra­hat­sız­lık­la­rı ve ko­les­te­rol yük­sek­li­ği bu­lu­nu­yor.

EN TEH­Lİ­KE­Lİ­Sİ MOR­BİT OBEZ

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Şenel, aşı­rı şiş­man­lı­ğın in­san öm­rü­nü sağ­lık­lı bir bi­re­ye oran­la 15 yıl kı­salt­tı­ğı­nı söy­le­di.Obe­zi­te­nin de­re­ce­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şe­nel “Obez, ile­ri obez ve mor­bit obez ol­mak üze­re 3 tü­rü var. En teh­li­ke­li­si mor­bit obezdir” dedi.

Cerrahi müdahalede başarı

Obe­zi­te­nin ka­der ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eder Şe­nel, di­yet­le ki­lo ve­re­me­yen­ler için cer­ra­hi yön­te­min al­ter­na­tif ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Cer­ra­hi yön­tem­ler­le yüz­de 70 ki­lo ve­ril­di­ği­ni vur­gu­la­dı.