Emevi Devleti (661-750) Kuruluştan Yıkılışa…

Tarih
Emevi Devleti (661 – 750) *Hz. Ali şehit edildikten sonra Kûfeliler, Hz. Hasan’ı halife seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilan etti. *Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Ha...
EMOJİLE

Emevi Devleti (661 – 750)

*Hz. Ali şehit edildikten sonra Kûfeliler, Hz. Hasan’ı halife seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilan etti.

*Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Hasan, Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekildi.

*Yapılan anlaşmaya göre Muaviye yerine herhangi birini halife tayin etmeyecekti.

* anlaşmadan sonra Hz. Hasan bir müddet sonra vefat etti.

*Emevi soyundan gelen Muaviye’nin halife olmasıyla İslam tarihinde Emeviler Dönemi başladı.

*Muaviye halife olunca ilk iş olarak Şam’ı İslam Devleti’nin merkezi yaptı

*Muaviye iç huzuru sağladıktan sonra fetih hareketlerine başladı.

*Emeviler Dönemindeki siyasi gelişmeler şunlardır:

İstanbul  kuşatması:

*Muaviye, İstanbul üzerine bir ordu gönderdi. Bu ordu İstanbul’u kuşattı (668)fakat kuşatmadan sonuç alınamadı.

*Kuşatma sırasında Eyüp El Ensari şehit oldu.

*Birinci kuşatma başarısız olunca, 674 yılında İstanbul ikinci kez kuşatıldı.

* Denizden yapılan bu kuşatma aralıklarla yedi yıl sürdü.

*Bu kuşatmadan, Bizans’ın Grejuva denilen “denizde de yanabilen Rum ateşi” ile savunma yapması yüzünden sonuç alınamadı.

*Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i halife tayin ederek halifeliği saltanat hâline getirdi.

* Böylece Dört Halife Döneminde devam eden seçimle yönetime gelme anlayışı son bulmuş oldu.

Kerbela Olayı (680):

*Muaviye ölünce oğlu Yezid halifeliğini ilan etti.

*Yezid’in halifeliğini kabul etmeyen Kûfeliler, Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin’i halifeliğe getirmek için Kûfe’ye çağırdılar.

* Bunu haber alan Yezid, Hz.Hüseyin’in yolunu  Kerbela denilen yerde kestirdi.

.*Hz. Hüseyin ve yanındakileri şehit ettiler. Bu olay Kerbela Olayı olarak tarihe geçti.

Kuzey Afrika ve İspanya’nın Fethi:

*Emevilerin en parlak dönemi halife Abdülmelik ve Velid devirleridir.

*Velid zamanında Kuzey Afrika valiliğine getirilen Musa bin Nusayr, Atlas Okyanusu’nakadar bütün Kuzey Afrika’yı fethetti.

*Kuzey Afrika’da yaşayan Berberiler, İslamiyeti kabul ederek Arap kültürünün etkisi altına girdiler.

* Vizigot kralının İspanya halkına baskı ve zulüm yapması üzerine İspanya’nın yerel yöneticileri, Müslümanlardan yardım istediler.

*Tarık bin Ziyad komutasındaki Islam ordusu bölgeye gönderildi.

*İspanya ya geçen İslam ordusu Kadiks Zaferi

(711) sonucunda fethetmişti.

*Avrupa’daki ilerleyiş Fransa’da Franklarla yapılan Puvatya Savaşı’na kadar sürdü (732).

Türk-Arap İlişkileri:

* Hz. Osman Döneminde Türklerin doğudaki en son sınırı olan Ceyhun Irmağı’na kadarki bölgeler fethedildi.

*Arap orduları, Muaviye’nin halife olmasından sonra Türklerle mücadele etti

*Horasan valiliğine getirilen Kuteybe, Ceyhun Irmağı’nı geçerek Taşkent, Buhara, Semerkant

şehirlerini ele geçirdi.

*Türgeş Kağanı Sulu Han, Emevi valisini yendiyse de daha sonra geri çekilmek zorunda kaldı (720).

Emevi Devleti’nin Yıkılması (750):

*Emevi Devleti, varlığını uzun süre devam ettiremedi. Bu devletin yıkılmasında;

-İmparatorluğun çok geniş sınırlara ulaşması sonucu merkezî otoritenin zayıflaması,

-Emevi ailesinin Arap milliyetçiliği politikası izlemesi sonucu, Emevi egemenliğindeki mevâli diye tabir edilen Arap olmayan Müslümanların yönetime karşı tavır almaları,

-Devlet makamlarına genellikle Emevi ailesi dışında yöneticilerin getirilmemesi,

-Şiilerin halifeliği ele geçirme mücadelelerini sürdürmeleri,

*Ebu Müslim adlı bir komutanın başlattığı bu ayaklanma, Irak ve Iran’a yayıldı.

*Emevilere karşı oluşturulan muhalefetin öncülüğünü Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenler yapmaktaydı. *ayaklanmalar, Ebu’l Abbas Abdullah’ın  halife ilan edilmesiyle son buldu

*Böylece Emevi Devleti sona erdi (750). *Emeviler Döneminde halifeler gösterişli bir hayat sürmeye başladı. Ancak Ömer bin Abdulaziz gerçekleştirdiği faaliyetlerle diğer Emevi halifelerinden ayrılır.*İslamiyet’in ilk yıllarında Arap Yarımadası’nda Arap alfabesi, Mısır ve Suriye’de Eski Yunan alfabesi kullanılmaktaydı.

*Abdülmelik, İlk İslam parasını bastırdı, resmî yazışmalarda Arap alfabesinin kullanılmasını zorunlu hâle getirdi.

*Böylece Arap alfabesi Arabistan dışında da yaygınlaştı.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)