Özel tiyatroların kayıt işlemleri yönetmelikle belirlendi

Tiyatro
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, özel tiyatrolar istenen bilgi ve belgeler ile kayıt başvurusunda bulunarak, sisteme kaydedilecek. “Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik” bugün...
EMOJİLE

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, özel tiyatrolar istenen bilgi ve belgeler ile kayıt başvurusunda bulunarak, sisteme kaydedilecek.

“Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, özel sektör ile iletişim ve iş birliğini geliştirmek üzere özel tiyatroların Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt edilmesine dair işlemlere ilişkin usul ve esasları ve özel tiyatroların kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri belirlenecek.

Özel tiyatroların Bakanlıkça tutulacak sisteme kaydedilmeleri esas olacak.

Özel tiyatrolar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan formu doldurarak, istenen diğer bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe kayıt başvurusunda bulunacak.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde belirtilmesi halinde başvurular elektronik ortamda yapılacak.

Gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz eden özel tiyatroların kayıt işlemi gerçekleştirilecek. Bilgi ve belgeleri eksik teslim eden veya yapılan inceleme neticesinde özel tiyatro niteliği taşımadığı tespit edilen başvuru sahiplerinin kayıt talepleri reddedilecek ve durum ilgililere yazılı veya elektronik ortamda bildirilecek.

Eksik bilgi ve belgelerini tamamlayanlar tekrar başvuru yapabilecek. Sisteme kaydedilen özel tiyatrolar, ilk kayıt oldukları yılı takip eden her yıl 1-31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenlerin kayıtları sistemden silinecek.

Özel tiyatrolardan başvuru formu haricinde şu bilgiler istenecek:

– Ticaret odasından son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu, işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi belgeleri.

– Başvuran kişinin başvuru sahibi özel tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün bir örneği.

– Mülkiyeti kendisine ait mekanı tiyatro salonu olarak kullanan özel tiyatrolar için bu mekanın tapu örneği, bir yıldan az olmamak kaydıyla kiralamış olduğu yeri tiyatro salonu olarak kullanan özel tiyatrolar için kira sözleşmesi örneği.

– Özel tiyatronun çalıştırdığı sigortalı personel bilgileri.

Geleneksel tiyatrolar ise Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden veya sistemden temin edilecek başvuru formu ve Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce verilen Sanatçı Tanıtım Kartının bir örneği ile başvuru yapacak.

Bakanlık, özel tiyatroların ibraz ettiği belgelerin doğruluğunun ve başvuruda bulunan özel tiyatroların gerçekten ilgili alanda faaliyet gösterip göstermediğinin inceleme ve denetimini yapmaya yetkili olacak.

Özel tiyatroların, inceleme ve denetleme kapsamında Bakanlıkça kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, bu talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde teslim etmeleri zorunlu olacak.

Bakanlıkça istenen belgeleri geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde göndermeyen, yapılan inceleme ve denetim neticesinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunduğu anlaşılan ya da ilgili alanda faaliyet göstermediği tespit edilen özel tiyatroların kayıtları sistemden silinecek ve belgeleri Bakanlıkça iptal edilecek.

Bu yıl yardım talebinde bulunan profesyonel tiyatrolar sisteme kayıtlandı

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz sunarak, kaydı yapılan özel tiyatrolara Bakanlıkça hazırlanan bir belge verilecek.

Tiyatro salonu bulunan özel tiyatrolar, bu belgeyi salona gelenlerin görebileceği bir yerde bulundururlar, salonu bulunmayanlar ise istendiğinde ibraz etmek üzere muhafaza edecek.

Belgenin kaybolması ya da herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde ilgili özel tiyatronun, durumu beyan eden dilekçesi ile talep etmesi üzerine belge tekrar düzenlenerek ilgiliye verilecek.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020-2021 sanat sezonunda profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım talebinde bulunan özel tiyatrolar bu yıl için yönetmelik kapsamında sisteme kaydedilmiş sayılacak.