Tarih Yazıcılığının Gelişimi Nedir? Tarih Yazıcılığı ile İlgili Gelişmeler Nelerdir?

Tarih
Tarih Yazıcılığının Gelişimi Nedir? Tarih Yazıcılığı ile İlgili Gelişmeler Nelerdir?; TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ * Tarih YAZI ile başlar. Yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek ...
EMOJİLE

Tarih Yazıcılığının Gelişimi Nedir? Tarih Yazıcılığı ile İlgili Gelişmeler Nelerdir?;

TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

* Tarih YAZI ile başlar. Yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu   dönemlere “Tarih Öncesi Devirler= Prehistorik Devirler” veya “Karanlık Çağlar” denir.

Tarih Yazıcılığının Gelişimi

*İnsanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak için  olayları kaydetme ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hâle getirmişlerdir.

*Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, Ruslarda kronikler tarih yazıcılığına örnek gösterilebilir.

*Ancak tarih yazıcılığı insanların ihtiyaçlarına, beklentilerine, dönemin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine göre değişiklik göstermiştir.

*Bunun sonucunda farklı tarih yazım ve kuramları ortaya çıkmıştır. Bunun temel sebebi, insanların zaman içerisinde düşünce ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişikliklerdir.

HİKÂYECİ TARİH YAZICILIĞI 

*İlk olarak Eski Yunanda MÖ V. yüzyılda yaşamış olan Herodotos (Herodot)’un yazdığı Tarih (Historia) bu türün ilk örneğidir.

*Bu tür tarih yazıcılığında hikâye ve efsanelerle dolu bilgiler nakledilir.

*Genellikle yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde çok durulmaz.

*XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyası tarihçiliğinde bu tarzda kaleme alınan eserler vardır.

ÖĞRETİCİ TARİH YAZICILIĞI

*Öğretici tarzda eser veren tarihçiler, mensup oldukları toplumu harekete geçirerekmillî birlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek  istemişlerdir.

*Bu tarzın ilk temsilcisi Thukydides (Tukidides)’ tir.

*Büyük yenilgileri takip eden zamanlarda ya da toplumun fikir yönünden birlik içinde olmadığı dönemlerde bu eserler ilgi çekmiştir.

*ÖzellikleAvrupa’da ve Türkiye’de XIX. yüzyıla kadar bu tarih yazıcılığı devam etmiştir

Araştırıcı tarih yazıcılığı

*18.yüzyılda doğmuştur.

*Bu tarz tarihyazıcılığında tarihî olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış,dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dinî, kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

*Bu tür tarih yazıcılığında tarih olaylar kaynaklara dayalı olarak araştırılır.

*Ayrıca eserlerde araştırıcı tarih yazıcılığında olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebep ve sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkiler bir bütün olarak değerlendirilmiştir

YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

* İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)

*Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

*Yazı,Anadolu’ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir.

*Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK (ORHUN) KİTABELERİDİR.

*Eski Yunanlılarda MÖ V. yüzyılda Herodotos ile başlayan tarih yazıcılığı Thukydides ile devam etmiştir.

*Orta Çağ Avrupa’sında ise tarih anlayışı, eleştiriden uzak, “kilise tarihi” şeklinde bir gelişim göstermiştir.

*Orta Çağın sonunda tarih yazıcılığına eleştirel yöntemi kazandıran Rönesans düşünürleridir.

*İslam tarih yazıcılığı, VII. yüzyılda olayların hikâyeci anlatım tarzıyla nakledilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.

*XV. yüzyılda Ibn Haldun konularını tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır.

*vakanüvislik, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren ön plana çıkmıştır. *Osmanlı merkez teşkilatında devlet tarihçisi olan  vakanüvisler, kendilerinden önce yazılan olayları derlemişler ve görevli bulundukları dönemin olaylarını kaydetmişlerdir. * Osmanlı Devleti’nde vakanüvislerden önce olayların kaydını “şehnameci” adı verilen görevliler tutmuştur. *İlk vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendi’dir.

Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı

*Osmanlı tarih yazıcılığının mirası olan İslam merkezli tarih yorumlarına alternatif olarak 1930’larda Türklerin dünya uygarlıklarının gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlamayı amaçlamıştır.  *Atatürk’ün 1931’de kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin amacı Türk, İslam ve dünya tarihini incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yolla yaymaktır.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…)