TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK) DEVİRLER

Tarih
TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK) DEVİRLER: Bu devirler, yapılan araç ve gereçlerin çeşitliliği­ne göre bölümlere ayrılır: TAŞ DEVRİ: Bu devir de kendi arasında üçe ayrılır. Yontmataş Devri (Paleolitik):Tari...
EMOJİLE

TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK) DEVİRLER:

Bu devirler, yapılan araç ve gereçlerin çeşitliliği­ne göre bölümlere ayrılır:

  1. TAŞ DEVRİ: Bu devir de kendi arasında üçe ayrılır.
  2. Yontmataş Devri (Paleolitik):Tarihöncesi devirler içinde en uzun yaşanan dönemdir. insan bu devirde tüketicidir. Avcılık, balıkçı­lık ve toplayıcılık yapar. insanın  doğa  ile  mücadelesi  bu  devirde başlar. Toplumlar arasında yeterli iletişim yoktur.  Mağaralar ve kuytu yerler, yaşam için seçi­len yerlerdir. Kaba taştan yapılan aletler ve mağara   duvarlarındaki resimler tek kalın­tılardır Donemin sonuna doğru Ateş bulunur.  Ateş’in bulunması   bir anlamda uygarlığın başlangıcı olarak kabul edilir.
  3. Ortataş Devri (Mezolitik):Neolitik devre geçişi sağlayan bir ara dö­nemdir. insanlar, yaşamlarını yine avcılık ve toplayı­cılık ile sürdürmektedir. Buzul çağları sona ermiş, yeryüzündeki ik­lim  koşulları  günümüz iklimine dönmeye başlamıştır.
  4. Cilalıtaş Devri (Neolitik):İnsan üretken halegeçer.     Topraklar tarıma açılır. Kalıcı kültür yaratılmaya başlanır. Topraktan kap-kacak yapılır ve seramik sa­natı başlar. ilk yerleşim birimleri oluşturulur. Hayvanlar evcilleştirilir ve bitki liflerinden elbiseler yapılır. ilk dinsel inançlar ortaya çıkar. İlk ticaret başlar.  Ataerkil bir düzen kurulur.  Köleci toplum  yapısı ortaya çıkar. Günümüzün sosyal yaşam biçimi oluşur
  5. MADEN DEVRİ: Kullanılan madenlere göre bölümlere ayrılır:
  6. Bakırtaş Devri (Kalkolitik): Maden Devri’ne geçiş dönemidir. Bu devirde Bakır bulunarak, işlen­meye başlanmıştır.Bakır, insanın kullandığı ilk madendir. Doğada saf olarak bulunur. Bu devirde Bakır, günlük hayatın içine girmiş, ancak yumuşak olduğundan ve maden­cilik tekniğinin ilerlemesi ile de Bakır ve Kalay karış­tırılıp Tunç elde edilmiştir.

2-         Tunç Devri:  Bu dönemde toplumlar arası  ile­tişim ve ticaret gelişmiştir. ilk yerleşim birimleri, şehir devletlerine dönüşmüştür.

3          Demir Devri:   Tarım sektörünün yanı sıra sanayi sektörü de gelişmiştir. Uygarlığın gelişmesi hızlanmıştır. Silah yapım tekniği gelişmiştir. Babil Kralı Hammurabi tarafından ilk mer­kezi krallık kurulmuştur. Dönemin sonuna doğru yazı bulunmuş ve Tarih öncesi Devirler sona ermiştir.

TARİH DEVİRLERİ: Yazının bulunmasıyla başlar ve günümüze kadar devam eder.

TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tarih, yazı ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek  zor olduğundan, bu dönemlere “Tarih Öncesi Devirler (Prehistorik Devirler)” veya “Karanlık Çağlar” denir.

YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

   Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır. İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)   Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkm     Yazı, Anadolu’ya ilk olarak Asurlular tarafından Tunç devrinde getirilmiştir.   Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…