Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminde Islahat Yapan Padişahlar ve Sadrazamlar

Tarih
Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri: Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık sık isyanların baş göstermesi...
EMOJİLE

Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri:

Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık

sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi nedenlerle Osmanlı devlet adamları

ıslahat yapma gereği duydular.

 

ISLAHAT YAPAN PADİŞAHLAR:

II.Osman(Genç Osman)(1618-1622): Ulema sınıfının yetkisini azaltarak, padişahın zamana göre yasaları

koyabilme gücünü artırmak istedi.Bunların siyasetle uğraşmalarını ve devleti zayıflatmalarını önlemek

istedi.  Kapıkulu Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye’deki Türklerden oluşan “milli bir ordu”

kurmak ve yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadoluda bir

şehre taşımayı düşündü. Ancak niyetlerini farkeden yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldü.

IV.Murat(1623-1640): 12 yaşındayken tahta geçti. İktidarının ilk yıllarında yönetim saray kadınlarının

ve Valide Kösem Sultan’ın elindeydi.  22 yaşına geldiğinde otoritesini sağlayabildi. Şu ıslahatları

yaptı:

* Yeniçerileri itaat altına aldı.

* İsyanlar ve isyancılarla şiddetle mücadele etti.

* İçki, tütün, meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygulayarak asayişi sağladı.

* Harcamaları kısıtlayarak, maliyeyi düzeltmeye çalıştı.

* Devlet adamlarından neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.

 

NOT: Bu konuda KOÇİ BEY sunduğu raporunda devletin gerileme nedenlerini ve bunların çözüm yollarını

göstermiştir

 

ISLAHAT YAPAN SADRAZAMLAR:

Kuyucu Murat Paşa  : I. Ahmet dönemi Sadrazamıdır. İsyanları şiddet ve baskı kullanarak bastırmıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa: IV.Mehmet Dönemi sadrazamıdır. Maliyeyi düzeltmeye çalıştı.(Öldürüldü)

Köprülüler Devri :   IV.Mehmet Devrinde Köprülüler soyundan Köprülü Mehmet Paşa,Fazıl Ahmet Paşa,Fazıl

Mustafa Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olmuşlardır. Köprülü

soyundan sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa’dır. Köprülü Mehmet Paşa

kendisinden önceki sadrazamların sonlarını çok iyi bildiği için padişaha bazı

şartlar ileri aşağıdaki koşullarla sadrazam olmayı kabul etmiştir:

  1. a) Saray devlet işlerine karışmayacak
  2. b) Devlet memurluklarına istediği kişileri atayabilecek.
  3. c) Kendisi hakkında bir şikayet olursa, savunması alınmadan görevden alınmayacak.

 

NOT: Köprülü Mehmet Paşa’nın amacı istediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamaktır. Köprülü

Mehmet Paşa ŞARTLI sadrazam olan İLK kişidir.

 

NOT: Köprülüler ordu ve maliyeyi düzeltmeye çalışmışlardır.

 

DURAKLAMA DEVRİ(17.YÜZYIL) ISLAHATLARININ GENEL KARAKTERİ VE SONUÇLARI:

 

1)- Bu yüzyılda isyanlar şiddet ve baskı ile önlenmeye çalışıldı.

2)- Devlet yapısında KÖKLÜ değişimler yapılamadı. Yapılmak istenenler de çıkar çevreleri tarafından

engellendi.

3)- Geçici olarak iyi sonuçlar verse bile KALICI sonuçlar doğurmadı.

4)- Ayrıca Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti’nin toparlanmasına izin vermediler.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…