II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

Tarih
II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839) SIRP İSYANI (1804) Sebepleri: 1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması 2)- Savaşların Sırbistan topr...
EMOJİLE
II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

SIRP İSYANI (1804)
Sebepleri:
1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde
etkili olması
2)- Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan’ın sık sık
el değiştirmesi
3)- Sırbistan’daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları
4)- Rusyanın kışkırtması
İsyan:
Bu sebeplerden dolayı 1804’de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı.

    NOT: Osmanlı Devletinde “Milliyetçilik” akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR’dır.   Sırplarla İlgili Antlaşmalar:    1)- 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan  BÜKREŞ ANTLAŞMASI’nda Sırplara bazı        haklar verildi.    2)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan EDİRNE ANTLAŞMASI’nda Sırplara        özerklik verildi.    3)- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLİN ANTLAŞMASI’nda Sırbistan        bağımsızlığına kavuştu. 

1806-1812 OSMANLI-RUS SAVAŞI:  Sebepler:    1)- Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırması.    2)- Rusya’nın Eflak-Boğdan’ı işgal etmesi.  Savaş:    * Rusların Eflak-Boğdan’ı işgal etmesi karşısında Fransa’nın etkisiyle Osmanlı Devleti Rusya’ya      savaş ilan etti. Osmanlı-Fransız yakınlaşması karşısında İngiltere Rusya’nın yanında yer aldı.    * İngilizler Ruslara destek için donanmalarını İstanbul’a gönderdiler. İstanbul’a sadece denizden      yapacakları bir saldırıyla başarılı olamayacaklarını anlayarak geri döndüler. Bu defa Mısır’a      saldıran İngilizleri Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa püskürtttü.    * Fransa 1807’de Rusya ile “Tilsit Antlaşmasını” imzalayarak, dostluk kurdu. Yalnız kalan Osmanlı      Devleti İngiltere’ya yaklaştı. İngiltere ile ” Çanakkale (Kale-i Sultaniye)” antlaşmasını      imzaladı.    * Bu arada Ruslar Osmanlı topraklarında ilerliyordu.    * Avrupa’da siyasi ortam yeniden değişti. Fransa ile      Rusya’nın arası yeniden açıldı. Rusya’ya silahlarını çeviren Fransa bu defa Osmanlı Devleti’nin      yanında yer aldı. Fransa’ya güvenemeyen Osmanlı Devleti Rusya ile BÜKREŞ ANTLAŞMASINI imzalayarak      savaşı sona erdirdi.  Sonuç:    Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı.(1812)      1)- İki devlet arasında Tuna nehri sınır olacak.      2)- Ruslar Beserabya hariç işgal ettiği yerleri geri verecek.      3)- Sırplara bazı haklar verilecekti.

YUNAN İSYANI  SEBEPLERİ:   1)- Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi   2)- Rusya’nın ve Avrupa Devletleri’nin kışkırtması   3)- 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti’nin çalışmaları  İSYAN:   1821’de Mora’da başlayan isyan kısa sürede büyüdü. Osmanlı hükümeti Mısır Valisi Mehmet Ali   Paşa’dan yardım istedi. M.Ali Paşa yardım karşılığında II.Mahmut’tan Mora ve Girit valiliklerinin   kendisine verilmesini istedi.  Osmanlı ve Mısır donanması isyanı bastırdı ve NAVARİN limanına   çekildi. Ancak Yunan isyanının bastırılması Batılıların işine gelmedi.  İngitere, Fransa, Rusya ve   Avusturya Osmanlı devleti’ne ültimatom vererek Yunanistan’a bağımsızlık verilmesini istediler. Bu   istek reddedilince Osmanlı ve Mısır donanmasını NAVARİN de yaktılar. Rusya Osmanlı’ya savaş ilan   etti.    

NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yaşadığı 4 felaketten biridir. Birincisi 1571 İnebahtı,         İkincisi 1770 Çeşme, Üçüncüsü 1827 Navarin, Dördüncüsü 1853 Sinoptur. 

1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI  SEBEPLERİ:    1)- Ruslar’ın sıcak denizlere inmek istemesi    2)- Osmanlının Rusya’dan Navarin’de yakılan donanmanın zararını talep etmesi    3)- Osmanlı’nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya’nın isteklerini        reddetmesi.  SAVAŞ:    Bu sebeplerden Rusyanın saldırısıyla savaş başladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir savaşa hazır   değildi.   ÇÜNKÜ:     1)- Donanması Navarin’de yakılmıştı.     2)- 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ordusu yeni kurulmuştu.     3)- Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karşısındaydı.  SONUÇ:   Rusların ilerleyerek doğuda Erzurum’a, batıda Edirne’ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barış   istedi. Rusyayla EDİRNE ANTLAŞMASI imzalandı.(1829)   EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)    Maddeleri:     1)- Eflak-Boğdan ve Sırbıstan’a özerklik verildi.     2)- Yunanistan bağımsız olacaktı.     3)- Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti.     4)- Prut nehri sınır olacaktı.     5)- Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti.    NOT: Osmanlı Devletinde bağımsızlığını elde eden ilk azınlık YUNANİSTAN’dır.    NOT: Osmanlının Yunan isyanı ve Rus savaşıyla uğraşmasını fırsat bilen Fransa 1830′ da        CEZAYİR i işgal etti.       

   MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA’NIN İSYANI (Denize düşen yılana sarılır.) SEBEPLERİ:   1)- Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut’a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya       vaad edilen yerlerin verilmemesi   2)- Mehmet Ali Paşa’nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri       çekmesi.   3)- 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Paşa’nın yardım göndermemesi İSYAN:     II.Mahmut Mehmet Ali Paşa’yı görevden almak için hazırlanırken Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim     Paşa, üzerine gönderilen padişah kuvvetlerini yenerek Konya’ya ilerledi.  Bu zor durum karşısında     padişah yabancı devletlerden yardım istedi. İngiltere ve Fransa bu isteğe kayıtsız kaldılar. II.     Mahmut son çare olarak (denize düşen yılana sarılır diyerek) Rusya’dan yardım istedi. Bir Rus     donanması İstanbul boğazını geçerek Büyükdere önlerine demirledi.Osmanlı Rus yakınlaşması İngiltere     ve Fransa’yı telaşlandırdı.  Hemen devreye girerek Mehmet Ali Paşa ya baskı yaptılar. Bunun üzerine     Mehmet Ali Paşa ile II.Mahmut arasında KÜTAHYA ANTLAŞMASI imzalandı.(14 Mayıs 1833) 

KÜTAHYA ANTLAŞMASI(14 Mayıs 1833)  1)- Mehmet Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği de verilecek.  2)- Oğlu İbrahim Paşa’ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana Muhassıllığı (O bölgenin vergilerini      toplama hakkı) verilecek.

   NOT: Bu antlaşma Mısır sorununu geçici olarak çözmüş fakat iki tarafta bu anlaşmadan memnun       olmamıştır.  

NOT: Kütahya antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusyayla HÜNKAR İSKELESİ       antlaşmasını imzalamıştır.(1833) 

HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (8 Temmuz 1833)  1)-Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı     ödeyecek.  2)-Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak. (İngiltere ve Fransa’ya karşı)  3)-Bu antlaşma 8 yıl sürecek. ÖNEMİ:  1)-Rusya bu antlaşmayle boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp,Karadenizdeki güvenliğini artırmış     oldu.  2)-Bu antlaşmayla BOĞAZLAR MESELESİ ortaya çıkmıştır.  3)-Bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandığı son     antlaşmadır.  

NOT:  Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar meselesinde İngiltere’nin desteğini kazanmak için İngiltere      ile 1838 BALTA LİMANI Antlaşmasını imzalamıştır.Bu antlaşma ile İngiltereye çok geniş ekonomik      haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı      ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır. 

AÇIKLAMA: Kütahya antlaşması fazla uzun sürmedi. 1839’da Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etti. Oğlu          İbrahim Paşa üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini NİZİP’te yendi.İngiltere ve Fransa Hünkar          İskelesi antlaşmasına dayanarak Rusyanın boğazlara egemen olmasından çekindiklerinden hemen          devreye girerek  MISIR konusunda Londra’da  uluslararası bir konferans düzenlendi. 

NOT: Nizip yenilgisi haberi İstanbul’a gelmeden II.  Mahmut ölmüş, yerine Abdülmecid padişah      olmuştur.

 II.MAHMUT DÖNEMİNDE ASKERİ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR: 1)-Alemdar Mustafa Paşa,Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu. 2)-II.Mahmut Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Ceditin yerine EŞKİNCİ OCAĞINI kurdu. 3)-1826’da Yeniçeri Ocağını kaldırarak(Vakayı Hayriye Olayı) yerine ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE    ordusu kuruldu. 4)-Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı.    Eğitimi için Prusya’dan subaylar getirildi. Avrupaya subaylar gönderildi.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…