DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI-AVUSTURYA SAVAŞLARI

Tarih
)- 1593-1606 SAVAŞLARI (III.Murat, III.Mehmet ve I.Ahmet Dönemleri: Nedeni: Avusturya’nın Osmanlı kuvvetlerine saldırması ve vergilerini ödemekten vazgeçmesi. Savaşlar: III. Murat zamanında Osma...
EMOJİLE

)- 1593-1606 SAVAŞLARI (III.Murat, III.Mehmet ve I.Ahmet Dönemleri:

Nedeni: Avusturya’nın Osmanlı kuvvetlerine saldırması ve vergilerini ödemekten vazgeçmesi.

Savaşlar: III. Murat zamanında Osmanlı kuvvetleri SISKA’da yenildi.

Savaş III.Murat’tan  sonra yerine geçen III.  Mehmet döneminde de devam etti. III.Mehmet

bizzat ordunun başında sefere çıkarak EĞRİ KALESİ’ni aldı.  Bu yüzden III. Mehmet’e “Eğri

Fatihi” ünvanı verildi. Haçova Meydan Savaşı’nda III.  Mehmet Avusturya Ordusunu ağır bir

yenilgiye uğrattı.

 

NOT: Haçova meydan Savaşı Osmanlı tarihinde zaferle sonuçlanan  SON büyük meydan savaşıdır.

 

1600 yılında Osmanlı Devleti KANİJE KALESİ’ni aldı. Kale komutanlığına bırakılan TİRYAKİ HASAN PAŞA kaleyi kuşatan Ferdinand’ı az bir kuvvetle yenilgiye uğrattı. III.Mehmetten sonra padişah olan I.Ahmet zamanında da savaş devam etti. Osmanlılar ESTERGON kalesini aldı.Avusturya’nın isteği üzerine ZİTVATOROK ANTLAŞMASI imzalandı.(1606)

 

 

 

Zitvatorok Antlaşması(1606):

1- Savaş sırasında alınan Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlılarda kalacak.

2- Avusturya artık Osmanlı’ya yıllık vergi vermeyecek, bir defaya mahsus savaş tazminatı

verecek.

3- Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacak.

 

NOT: Kanuni Döneminde Avusturya ile imzalanan İstanbul Antlaşmasında Avusturya kralı

Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştı ve vergiye bağlanmıştı.  Zitvatorok Antlaşması

Osmanlı Devletinin Orta Avrupa’daki üstünlüğünü kaybetmeye başladığını göstermektedir.

 

2)- 1658-1664 SAVAŞLARI(IV.Mehmet Dönemi)

Nedeni  : Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Avusturya’nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’ne

karşı isyan etmeleri.

Sonuçlar: Köprülü Mehmet Paşa isyanları bastırdı.Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar kalesini fethetti.

Avusturya’nın isteği üzerine VASVAR ANTLAŞMASI imzalandı.(1664)

Vasvar Antlaşması(1664):

1- Uyvar kalesi Osmanlılarda kalacak

2- Erdel Osmanlı  Devletine bağlı kalacak

3- Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.

3)- II.VİYANA KUŞATMASI (IV.Mehmet Dönemi) 1683

Sebepleri: Avusturya’ya bağlı olan Macarların ayaklanarak Osmanlıdan yardım istemeleri, Merzifonlu

Kara Mustafa Paşa’nın şöhret kazanma isteği.

Kuşatma ve Savaş: Avusturya’nın yardım istemesi üzerine papanın teşvikiyle bir haçlı ittifakı

kurulmaya çalışıldı. Lehistan Osmanlılara karşı Avusturya ile ittifak yaptı.Merzifonlu

şehri kuşattı, fakat alamadı.Kuşatmanın uzun sürmesi düşmana vakit kazandırdı.Kırım

Kuvvetleri Viyana’ya yardıma gelen Lehistan kuvvetlerini durdurmakta gereken gayreti

göstermediler. Osmanlı Ordusu Avusturya ve Lehistan kuvvetleri arasında kalarak ağır bir

yenilgiye uğradı.  Dağılan kuvvetleriyle Belgrad’a çekilen Merzifonlu IV.Mehmet’in emriyle

idam edildi.

Sonuçları:  Batıda Türklerin yenilebileceği ve Avrupa’dan atılabileceği düşüncesi doğdu.Avrupa

devletleri KUTSAL İTTİFAK adı verilen bir haçlı birliği oluşturdular. Böylece türklerin

SAKARYA SAVAŞI’na kadar sürecek bir geri çekilme süreci başlamış oldu.

 

KUTSAL İTTİFAK DEVLETLERİ: Bunlar Avusturya,Rusya,Lehistan,Venedik ve Malta’dır.

SAVAŞ: Kutsal ittifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar yaklaşık 16 yıl sürdü.

(1683-1699) (Bu arada IV.Mehmet yeniçerilerin isyanıyla tahttan indirildi. Yerine sırasıyla

  1. Süleyman, II.Ahmet ve II.Mustafa padişah oldular.) Zor durumda kalan Osmanlı Devleti barış

istemek zorunda kaldı. Karlofça antlaşması imzalandı.(1699)

KARLOFÇA ANTLAŞMASI(1699):

Avusturya’ya ¦¦¦>  Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği

Venedik’e ¦¦¦¦¦¦>  Mora ve dalmaçya kıyıları

Lehistan’a ¦¦¦¦¦>  Podolya ve Ukrayna verildi.

Rusya ile ateşkes imzalandı, peşinden 1700 yılında İSTANBUL ANTLAŞMASI imzalandı.Buna göre;

Azak Kalesi Rusya’ya verildi, Ruslar İstanbul’da elçi bulundurabileceklerdi.

KARLOFÇA’NIN ÖNEMİ:

a)- Karlofça Osmanlının toprak kaybettiği ilk antlaşmadır

b)- Bu antlaşma ile Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki egemenliği sona ermiştir.

c)- Osmanlı Devleti “Gerileme dönemi”ne girmiştir.

d)- Ayrıca İstanbul antlaşmasında Rusların Azak kalesini almaları onların Karadeniz’e inmelerini

sağlamıştır.

Abid Yaşaroğlu Hocanın ders Notlarından…