Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Tarih
Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar; *Kurtuluş Savaşının olağanüstü şartlarında kabul edilen 1921 anayasasında Kuvvetler Birliği Prensibi kabul edilmiştir. *1924 Anayasasında ise Kuvve...
EMOJİLE

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar;

*Kurtuluş Savaşının olağanüstü şartlarında kabul edilen 1921 anayasasında Kuvvetler Birliği Prensibi kabul edilmiştir.

*1924 Anayasasında ise Kuvvetler Ayrılığı Prensibi kabul edilmişti.

*Kurtuluş Savaşı boyunca mecliste partiler bulunmuyordu ve meclis hükümet modeli uyguluyordu ancak Cumhuriyetin ilanından sonra kabine modeline geçti.

YENİ MEDENİ KANUNUN KABULÜ

*Ülkemizde 1877 yılından itibaren Ahmet Cevdet Paşa’nın Hanifi Fıkhına dayanarak hazıladığı Mecelle denilen medeni kanun kullanılıyordu.

*Cumhuriyetin ilanından sonra değişen şartlar ile birlikte batılı bir medeni kanun arayışına girişildi ve avrupanın en genç medeni kanunu olan İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi. (1926)

*Daha sonra Almanya ve İtalya’dan ceza kanunları, İsviçre’den ticaret kanunu aldık.

MEDRESELERİN KAPATILMASI

*3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılan medreseler 5 Mart 1924 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına devredildi ve kapatılan medreselerin yerine batılı tarzda eğitim yapan okular açıldı.

*LATİN HARFLERİN KABULÜ

*Türkler tarih boyunca 2 milli alfabeye sahip olmuşlardır.

*Farklı dinlere giren Türkler, farklı alfabelerde kullanmışlardır (Çin, Krim, Soght).

*Türkler müslüman olduktan sonra arap alfabesini kullanmaya başladılar.

*Osmanlıların son döneminden itibaren yeni alfabe üzerinde çalışmalar başlamış idi.

*1927 yılında Latin Alfabesinin kabulü için bie komisyon oluşturuldu ve ilk defa posta pullarında latin alfabesi kullanıldı.

*1928 yılında Latin alfabesiine geçiş kabul edildi, millet mektepleri kuruldu ve Mustafa Kemal millet mekteplerinin başöğretmeni oldu (24 Kasım 1928).

*Osmanlılar döneminde millet sisteminden dolayı Türklerin İslam öncesi tarihlerine önem verilmiyordu.

*Bu nedenle cumhuriyetin ilanından sonra İslam öncesi Türk tarihini araştırmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kuruldu (1931).

*1932 yılında da aynı amaçla Türk Dil Kurumu kuruldu.

*Osmanlılar döneminde kurulan Darulfünun, Cumhuriyet döneminde yapılan inklaplara ayak uyduramadığı için 1933 yılında kapatıldı yerine İstanbul Üniversitesi açıldı.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından