Kelam ilminin tanımı, konusu ve amacı nedir?

İslam
Kelam ne demektir? Kelam ilmi nedir? Kelam ilminin konusu nedir? Kelam ilminin amacı nedir? Usul-i selase nedir? Kelam ilminin üç temel konusu nedir? Kelam ilminin amacı nedir? Kelam sözlük anlamı ned...
EMOJİLE

Kelam ne demektir? Kelam ilmi nedir? Kelam ilminin konusu nedir? Kelam ilminin amacı nedir? Usul-i selase nedir? Kelam ilminin üç temel konusu nedir? Kelam ilminin amacı nedir? Kelam sözlük anlamı nedir? Kelam ilminin diğer isimleri nelerdir?

Kelam sözlük anlamı olarak söz, lafız, ibare ve konuşma gibi anlamlara gelmektedir. Bir fikri, bir manayı tam olarak anlatan anlamlı söz; açık ve anlaşılır konuşmadır.

Kelam Nedir?

Kelam; İslam dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir.

Kelam İlminin Konusu Nedir?

İslam dininin temel inanç esaslarıdır. Kelam ilmiAllah’ın (c.c.) zatından ve sıfatlarından, Peygamberlikle ilgili konulardan, Başlangıç ve sonları bakımından varlıkların durumlarından (mebde mead), bahseden bir ilimdir.

Kelam İlminin Amacı Nedir?

Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp araştırmayla elde edilen gerçek ve sağlam (tahkikî) bir iman derecesine yükseltmektir. Kelam ilmi; kesin deliller kullanan, karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı şüphe ve itirazları gideren, İslam inanç esaslarını ispata güç kazandıran bir ilimdir.

Kelam İlminin Konusu

İslam dininin iman esasları kelam âlimleri tarafından altı madde hâlinde ele alınmıştır. “Amentü” olarak ifade edilen bu esaslar âlimler tarafından üç başlıkta birleştirilmiş ve bunlara “usûl-i selâse” yani “üç temel esas” denilmiştir.

Allah’ın varlığına ve birliğine; peygamberlere ve ahirete iman İslam dininin temel inanç konularıdır.

Kelam ilmi bu konular hakkında vahyin bildirdikleri çerçevesinde akli açıklamalar yapar.

Kelam ilminin üç temel konusu (usûl-i selâse) vardır:

1 ) Tevhid: Allah’ın (c.c.) zatı, birliği; eşi ve benzerinin olmaması, her türlü eksiklikten münezzeh olması, bütün kemal sıfatlarla muttasıf olması gibi konuları kapsar.

Kelam ilmi Allah’ın varlığını ve birliğini bazen Kur’an ayetlerinden hareketle bazen de tabiattan örnekler vererek ispat etmeye çalışır. Akli ve nakli delilleri birlikte kullanır.

2 ) Nübüvvet: Peygamberliğin imkânı, diğer peygamberlerin risaleti, vahiy, ilahi kitaplar, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin ispatı gibi konuları kapsar.

3 ) Ahiret: İnsanın fiilleri ve sorumluluğu, Ahiret inancıyla ilgili deliller, Ahiretin varlığı ve aşamaları gibi konuları kapsar.

Kelam ilminin öncelikli konuları:

  • Allah’ın varlığının delilleri
  • Allah’ın birliğinin delilleri
  • Allah’ın sıfatları ve fiillerinin özellikleridir.

Kelam İlminin Amacı

Diğer İslami ilimlerin amacı gibi kelam ilminin amacı da insanı dünya ve ahiret mutluluğu kazanmasına katkı sağlamaktır. Kelam ilmi bu katkıyı inanç esaslarını doğru bir şekilde temellendirerek sağlamaya çalışmaktadır.

Kelam İlminin Amaçları:

  • Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp tahkikî bir iman derecesine yükseltmek.
  • Doğru bilgi vererek insanları yanlış inançlardan korumak.
  • İslam’a yönelik şüphe ve itirazları akli ve nakli delillerle çürüterek cevap vermek.
  • Hurafe ve batıl inançlar konusunda Müslümanları bilinçlendirmek.
  • Sapkın düşünce sahiplerine karşı inanç esaslarını akli ve nakli delillerle savunmak.
  • Amellerin bilinçli ve ihlaslı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
  • Diğer İslam ilimleri için sağlam bir inanç temeli oluşturmak.

Kelam ilminin diğer isimleri nelerdir?

Akaid: Dinin itikat esaslarını konu edindiği için

Usulü’d-Din: Dinin aslını oluşturan temel inanç ilkelerini kendisine konu edindiği için

İlm-i Tevhid: Konularının ağırlığını Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları oluşturduğu için

Fıkh-ı Ekber: Fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için

İlm-i İstidlal ve Nazar: Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için