Kelam İlminin Diğer İslami İlimlerle İlişkisi

İslam
Kelam ilminin diğer İslami İlimlerle ilişkisi nasıldır? Kelam İlminin Tefsir ile ilişkisi… Kelam-Tefsir farkı… Kelam-Hadis ilişkisi… Kelam-Fıkıh ilişkisi… Kelam-Mezhepler Tarih...
EMOJİLE

Kelam ilminin diğer İslami İlimlerle ilişkisi nasıldır? Kelam İlminin Tefsir ile ilişkisi… Kelam-Tefsir farkı… Kelam-Hadis ilişkisi… Kelam-Fıkıh ilişkisi… Kelam-Mezhepler Tarihi ilişkisi…

İslam âlimlerinin çoğunluğu kelamı önemli görmüş, onu öğrenip geliştirmenin farz-ı kifaye türünden bir yükümlülük olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşe göre kelam, İslam’ın ana ilkelerini belirleyip temellendiren bir disiplindir ve dinî ilimlerin temelini oluşturur.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra toplumsal şartların ve olayların değişmesiyle birlikte yeni problemlere cevap vermek için zamanla kelam ilmi gibi birçok ilim dalı ortaya çıkmıştır.

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Mezhepler Tarihi gibi ilimler bunlardan bazılarıdır.

Bütün bu İslami ilimlerin ortak amacı, İslam’ın evrensel hükümlerinin daha iyi anlaşılması ve yaşanmasını sağlamaktır.

Kelam-Tefsir İlişkisi

Kelam ilminde yapılan tartışma ve açıklamalar tefsir ilminde inançla ilgili Kur’an ayetlerinin yorumlanmasında belirleyici olmuştur. Kelam ilmi de iman esaslarını izah ederken tefsir ilminin Kur’an ayetleriyle ilgili açıklamalarından faydalanmıştır.

Kelam-Hadis İlişkisi

Hadis ilminde itikatla ilgili hadislerin anlaşılmasında kelam ilminde yapılan tartışma ve açıklamalardan faydalanılmıştır. Aynı şekilde kelam ilmi de iman esaslarını izah ederken hadis ilminin verilerinden yararlanmıştır.

Kelam-Fıkıh İlişkisi

Kur’an’daki hükümlerin sebep ve hikmetlerinin akılla yorumlanıp yorumlanamayacağı veya nasıl yorumlanacağı konusuyla ilişkilidir. Fıkıh âlimleri, mükellefin davranışlarına dair hükümleri  delillendirip açıklarken; kelam âlimleri aynı davranışları kişinin hür iradesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ispat etmeye çalışır.

Kelam-Mezhepler Tarihi İlişkisi

Kelam, daha çok inançla ilgili fikir ve problemlerle ilgilenirken mezhepler tarihi ise bunların tarihî süreçlerini, hangi fikrin nasıl bir ortamda doğduğunu konu edinir ve bu alanda kelamın sağlıklı verilere ulaşmasına yardımcı olur.