Yurtdışına Çıkışta Yeni Dönem

Olaylar
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı çıkış yasağına ilişkin tahditlerin, yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı kayıtlarından re’sen kaldırılacağını bildirdi. Referandum...
EMOJİLE

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı çıkış yasağına ilişkin tahditlerin, yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı kayıtlarından re’sen kaldırılacağını bildirdi.

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ile yurt dışına çıkma hürriyetinin sadece hakim kararıyla sınırlandırılabileceğinin hüküm altına alınmasının ardından, Maliye Bakanlığı da uygulamaya dönük adımlar attı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla İçişleri Bakanlığına gönderilen bir yazıda, yurt dışına çıkış yasağının vatandaşın müracaatına gerek kalmaksızın re’sen kaldırılması istendi.

Yazıda, Anayasanın yurt dışı çıkış yasağına dayanak oluşturan ilgili maddesinin, Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir" şeklinde değiştirildiğine dikkat çekildi.

Anayasa değişikliğinin halk oylaması ile kabul edildiği ve 23 Eylül 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatılan yazıda, şu görüşlere yer verildi: "Anayasanın ’yerleşme ve seyahat hürriyeti’ başlıklı 23’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, vergi borcu nedeniyle mükelleflerin yurt dışına çıkışını engelleyen yasal düzenlemeye mesnet teşkil eden ’vatandaşlık ödevi’ ibaresi, yurt dışına çıkma hürriyetini sınırlandıran sebepler arasından çıkarılmış ve suç soruşturması veya kovuşturması sebepleriyle yurt dışına çıkma hürriyetinin hakim kararıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, vergi dairelerince 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi tatbik edilmeyecektir. Anılan tarihten önce amme borçluları hakkında vergi dairelerinin/mal müdürlüklerinin talepleri üzerine 6183 Sayılı Kanun gereğince uygulanmış olan yurt dışı çıkış tahditlerinin ise vergi daireleri/mal müdürlüklerince yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın Bakanlığınız kayıtlarından re’sen kaldırılması uygun görülmüştür."

GELİR İDARESİ, İÇ GENELGE YAYIMLADI

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı da, konuyla ilgili Tahsilat İç Genelgesi yayımladı.

Genelgede, Maliye Bakanı Şimşek imzasıyla İçişleri Bakanlığına gönderilen yazıya atıfta bulunuldu ve yurt dışı çıkış tahditlerinin borçluların ayrıca müracaatlarına gerek kalmaksızın kaldırılmasının İçişleri Bakanlığından istendiği belirtildi.

Bu nedenle yurtdışı çıkış tahditleri ile ilgili olarak alacaklı tahsil dairelerince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı kaydedilen Genelgede, bu konuda açılmış davalarla ilgili olarak da şöyle denildi: "Haklarında 6183 Sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi uygulananlarca söz konusu işlemin iptaline yönelik olarak açılmış olan davalar, yurt dışı çıkış tahditlerinin mevcut hükmün zımnen ilga olması nedeniyle kaldırılması ile birlikte konusuz kalacaktır. Dolayısıyla konusuz kalan iptal davalarının reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesi talebini içeren beyan dilekçelerinin ilgili mahkemelere gönderilmesi gerekmektedir."