İpekyolu nedir?

Ortaöğretim
Orta Çağlarda Hindistan ve Uzak Doğu’nun baharat, ipekli dokuma ve kıymetli madenlerini İpekyolu, Avrupa’ya ulaştırmak için kullanılan ve Anadolu’dan geçen ünlü yoldur. Nedir.com’da ye...
EMOJİLE

Orta Çağlarda Hindistan ve Uzak Doğu’nun baharat, ipekli dokuma ve kıymetli madenlerini İpekyolu, Avrupa’ya ulaştırmak için kullanılan ve Anadolu’dan geçen ünlü yoldur. Nedir.com’da yer alan bilgiye göre, en çok taşınan ticaret eşyası ipek olduğu için, bu yola İpek Yolu adı verilmiştir. İpek Yolu milattan önce kullanılmaya başlandı.

İpek Yolu esas itibariyle Antakya’dan başlayarak İran ve Afganistan’ın kuzeyinden geçerek Pamir Ovasına kadar varırdı. Burada Taş Kule denilen yerde batıdan gelen ticari mallar, doğunun mallarıyla değiştirilirdi. 

İpekyolu

Deve kervanlarıyla Orta Asya ve İran üzerinden Anadolu’ya ve Karadeniz kıyılarına ulaştırılan mallar buralardan Venedikliler ve Cenevizliler tarafından deniz yoluyla Güney Avrupa’ya, oradan da Avrupa içlerine ulaştırılıyordu. Bu yolun bir başka uzantısı da Anadolu’nun güneyinden Suriye ve İskenderiye’ye ulaşıyor oradan da deniz yoluyla Avrupa’ya bağlanıyordu.

İpek Yolunun bir kolu Baktriyo yolundan Hindistan’a gider, başka bir kol da Batı Türkistan’ın güneyinden geçerdi. Doğu Türkistan’a Taklamakan Çölünün güneyinden veya kuzeyinden geçilirdi. Bundan sonra iki yol tekrar birleşerek Doyang bölgesine uzanırdı.

İpek Yolu kültür tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Bu yol ile felsefeler, daha ziyade sanat, ahlak, örf ve adetler mübadele edilmiştir.

Batıya pusula ve kağıt gidince Avrupa’nın deniz gücü gelişti. Hıristiyan aleminin doğudaki son temsilcisi Bizans da 1453’te Türkler tarafından fethedilince tarihi İpek Yolu önemini kaybetti. Avrupa devletlerinin gemileri ticareti devam ettirebilmek için Ümit Burnunu dolaşarak, Hindistan’a ve Çin’e gelmeye başladılar.

Kanuni Sultan Süleyman, körleşmeye yer tutan İpek Yolunun canlandırılması için bazı teşebbüslerde bulundu. Avrupa ticaretini Anadolu’ya çekmek için Fransızlara bazı haklar verdi. Bunları vermekle Fransa’yı Avrupa devletlerinden ayırmayı, Hıristiyan bir devleti himayesi altında tutmayı ve ticareti canlandırmayı düşünmüştü.

Gemilerin gelişmesi, Anadolu ve diğer yerlerde zaman zaman devam eden asayişsizlik İpek Yolunun işlememesine sebep oldu. Zamanla önemini tamamen kaybetti.