Lys-2 Testlerine Yönelik Stratejiler

Çocuk Eğitimi
2012 -LYS-2 ile bir önceki yıl başarı oranları karşılaştırıldığında adaylar fizik testinde başarı oranını yükseldiği, kimya ve biyoloji testlerinde başarı ortalamalarının düştüğü gözlendi.   FİZİ...
EMOJİLE

2012 -LYS-2 ile bir önceki yıl başarı oranları karşılaştırıldığında adaylar fizik testinde başarı oranını yükseldiği, kimya ve biyoloji testlerinde başarı ortalamalarının düştüğü gözlendi.
 
FİZİK TEST STRATEJİSİ
 
Fizik öğrenciler arasında zor bir ders olarak algılanmaktadır. Fiziği zorlaştıran ileri matematiksel bilgi içeren sorulardan kaynaklanır. Matematiksel bilgilerden yeterince arındırılmış bir fizik sorusunu çokta kolay olabilmektedir. Adaylar için yoruma dayalı fizik soruları ne kadar çok çözülürse yorum yeteneği gelişeceğinden dolayı bu tip sorular zamanla daha anlaşılır olacaktır. Bilgiye dayalı sorularda ise fiziksel bilginin yeterli miktarda olması gerekir. Bilgi içeren sorular genellikle formül uygulama ile ilgili olmaktadır. Formülü ya da kuralı bilen bir öğrenciler için kolay diye nitelendirebileceğimiz bir soru olmaktadır.
 
2013- LYS Fizik konu dağılımı olarak kuvvet-tork-denge-ağırlık merkezi, madde ve özellikleri -basınç-ısı ve sıcaklık- genleşme, optik, elektrik, manyetizma ve alternatif akım devreleri, mekanik, dalgalar, ışık teorileri – fotoelektrik olay, atom, modelleri olması bekleniliyor.
 
LYS fizik soruları öncesi yeterli konu ve kavram bilgisine sahip olunmalıdır
 
• Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur.
 
• Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.
 
• Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmeli, uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir.
 
• Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli, MEB müfredatını esas alan fizik kitabı temel kaynak olmak şartı ile eldeki yardımcı ders kitapları, ders notları soru bankları gibi dokümanların hepsinden faydalanmak gerekir.
 
• Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir.
 
• Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğu konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır.
 
KİMYA TEST STRATEJİSİ
 
Kimya ders konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle kimya soruların bir kısmı kompleks yapıya sahiptir. Kimya soruları rahat bir biçimde çözebilmek için öncelikle kimya ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilinmesi gerekir. Diğer derslerde olduğu gibi kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir.
 
2013- LYS Kimya soruları daha çok bilgi içerikli gelmektedir. Kimya testinde 30 sorudan 10 tanesi organik sorularını içermektedir.
 
9. sınıftan soru gelme ihtimali oldukça düşük.
 
10. sınıftan özellikle kimyasal hesaplamalar, gazlar, molarite ye bağlı çeşitli hesaplamalar gelebilir.
 
11. Sınıfa ait konuların tamamından 9 – 10 tane soru bekleniliyor. Soruların genel olarak bilgi içerikli yorum sorusu olmasına rağmen hesaplama soru da gelebilir. konu dağlımı olarak atom ve yapısı, reaksiyon ısısı, kimyasal denge, çözünürlük dengesi, Sulu çözeltilerde asit baz dengesi, elementler kimyası, çekirdek kimyası, organik kimya öne çıkmaktadır. Adayların bol miktarda (sınav haftasına kadar iki – üç günde bir) kimya denemeleri çözmesi, eksikliklerini belirlemesi ve ona göre kalan zamanı değerlendirmesi gerekir.
 
Kimya LYS netlerini artırabilmek için;
 
• Kimya kavramlar iyi anlaşılmalı, bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden bir başkasına geçilmemelidir.
 
• Anlaşılmayan konular öğretmene sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir.
 
• Adaylar zorlandıkları konularda kolaydan zora doğru aşama aşama ilerlemelidir.
 
• Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle pekiştirilmelidir.
 
• Soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de yorum ağırlıklı olduğunu unutmamalıdır.
 
BİYOLOJİ TEST STRATEJİSİ
 
YGS ve LYS de biyoloji soruları konu ayrımında fazla bir fark olmamaktadır. Biyolojiden çıkan soruların tamamı dikkatle incelendiğinde her adayın mutlaka çözebileceği sorular olduğu görülecektir.
 
Biyoloji netlerini artırmak için öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalı, konulara yeterince çalışıldıktan sonra konuyla ilgili sorular çözülmelidir. Konuları unutma riskine karşı kısa aralıklarla tekrarlar yapılmalıdır. Tekrar yaparken soru çözmeye öncelik verilmelidir. Çözülemeyen sorularla ilgili konular tekrar gözden geçirilmeli, eksiklikler varsa tamamlanmalıdır. Resim olmadan bir konunun anlatılması ne kadar zorsa anlaşılması da o kadar zordur. Bu nedenle anlamayı kolaylaştırmak için resimlerle çalışılmalıdır
 
Öğrenciler arasında yaygın olan “biyoloji sözel bir ders okursam yaparım” düşüncesini geçerliliğini yitirmektedir. Sınava hazırlanırken yapılan en büyük hata “önce diğer dersleri çalışayım, biyolojiye son bir ay baksam da halledebilirim” düşüncesidir. Biyoloji de konular bir zincirin halkaları gibidir. Hemen hemen tüm konular birbiri ile bağlantılıdır. Daha nitelikli biyoloji çalışabilmek için;
 
• Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir.
 
• Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.
 
• Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalıdır. Böylece zaman kaybedilmemiş olur.
 
• Sorularda anahtar kelime aranmalıdır. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikte olan kelimedir.
 
• Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntılar kurularak sorular çözülmelidir.
 
• LYS Biyoloji’de en çok soru getiren konular solunum ve fotosentez, ekoloji, hücre bölünmeleri, üreme ve gelişme, bitki biyolojisi, sistemler evrim olmaktadır.
 
Zaman