Emirül Müminin Hz. Ömer (R.A)

Biyografi
Hz.Ebu Bekir Sıddık (R.A.) tarafından, Hicri 13 (M.634) senesinde halife seçilerek **Emirül Müminin** ismini aldı. Hulefai Raşidinden ve Aşerei Mübeşşereden yani cennetle müjdelenen on kişiden biridir...
EMOJİLE

Hz.Ebu Bekir Sıddık (R.A.) tarafından, Hicri 13 (M.634) senesinde halife seçilerek **Emirül Müminin** ismini aldı. Hulefai Raşidinden ve Aşerei Mübeşşereden yani cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hicretten kırk sene önce Mekkede doğdu. Dokuzuncu dedesi olan Kabda soyu Peygamberimizin soyu ile birleşir. Babası Hattab Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden, annesi Hanteme binti Hişamdır. Künyesi Ebu Hafstır.

Hz.Ömer çok adil, abid, merhametli alçak gönüllü olup fakirlikle yaşardı. Hz. Ömer kuru arpa ekmeği yer, kalın kumaşlardan elbise giyerdi. Şanı çok büyük, şöhreti pek fazla olmasına rağmen yemesi içmesi değişmemiş, dünya malına aldırış etmemiş, kanaat içerisinde çok sade bir hayat yaşamıştır. Sonu üzüntü, pişmanlık olan iş yapmamıştır. Adaletine bütün dünya hayran kalmıştır. Adaleti sevdiği için hatır ve gönüle bakmamış, kendi oğlu günah işleyince Allahü Tealanın emri kadar had vurulmasını emretmiştir.

Daima reyi isabet ettiği, hakkı batıldan ayırdığı için ve eşsiz adaletinden dolayı kendisine **Faruk** ünvanı verilmiştir.

*Hz.Ömer (R.A.) zamanında çok fetihler oldu. Öyle ki, Onun zamanında 8.000 camide Cuma namazı kılınıyordu. Onun halifeliği sırasında Kuranı Kerim ve Hadisi Şeriflerin öğretilmesi için her tarafta mektepler açılmış ve buralarda ders vermek üzere maaşlı muallimler tayin edilmişti. Hz. Ömer, insanların bilmedikleri meseseleler, hükümler hakkında malumat elde edebilmeleri için müftüler tayin etti.

*Halifeliği sırasında Bizans ve İran devletleriyle yapılan bir çok harpler kazanılmıştır. Bunun neticesi olarak da İran devleti tamamen ortadan silinmiş, Bizanslılar ise Mısır ve Kudüsten Erzuruma kadar topraklarının çoğunu müslümanlara bırakıp, kendi kabuğuna çekilmiştir. Zamanında, 1036 büyük şehir fethedilmiş, Kuzey Afganistandan Türkistana, Azerbaycandan Yemene kadar uzanan ve 2 milyon km²den büyük olan İslam Devleti kurulmuştur.

*Hz.Ömer (R.A), devleti idari bölgelere ayırdı, mükemmel müesseselerle gayet muntazam bir şekilde idare etti. Bu bölgelerin en başta gelenleri; Hicaz, Suriye, ElCezire, Basra, Kufe, Mısır, Filistin, İran, Horasan ve Kirman bölgeleriydi. Her bir idari bölgenin başına bir vali tayin etti. Bölgeler; vilayet, kasaba ve nahiye merkezlerine ayrıldı.

*Bunların idaresini verdiği valilerin, memur ve diğer vazifelilerin seçiminde ve denetiminde, son derece titiz davranırdı. Valilerinden, kadılarından ve diğer memurlarından mal beyannamesi istedi. Onlara dolgun maaş verdi.

*Davalara bakması için mahkemeler, adli teşkilatlar kurdu. Beytülmal için ayrı bir yer ve memurlar tayin etti. İlk defa para bastırdı. Geceleri bekçi koyup asayişin teminini ilk defa O tatbik etti. Mısır valisi Amr ibnil As, Akdenizi Kızıldenize bağlayacak bir kanal açmak üzere izin istediğinde, Hz.Ömer ona gerekli izni verdi.

*Hz.Ömer (R.A.) tarafından Hicretin 17.yılında, Peygamberimizin Mekkeden Medineye hicretinin yapıldığı sene ve ay, tarih başlangıcı olarak kabul edilmiş, böylece Hicri takvim Onun zamanında başlatılmıştır.

*On sene iki ay onbir gün halifelik yaptı. Hz.Ömer (R.A.), hicretin 23. senesinde 63 yaşında olduğu halde Ebu Lülü adında bir hıristiyan köle tarafından şehid edilmiştir (M.644).

Hz. Ömer (R.A) hakkında Peygamber Efendimizin Hadisi Şeriflerinden bazıları;

***Ömer iman ettiği gün, Cebrail (A.S) geldi ve melekler birbirlerine Ömerin müslüman olduğunu müjdelediler.

***Ömer, cennet ehlinin ışığı ve İslamın nurudur.

***Allahü Teala, hakkı Ömerin diline ve kalbine yerleştirmiştir.

**Şeytan Ömer İbni Hattabı gördüğü zaman heybetinden yüzüstü yere düşer.