Balyoz ve Ergenekon sanıkları firarda!

Dünya Hali
Bal­yoz Dar­be Pla­nı da­va­sı­nın ka­rar du­ruş­ma­sın­da hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kan yak­la­şık 25 sa&...
EMOJİLE

Bal­yoz Dar­be Pla­nı da­va­sı­nın ka­rar du­ruş­ma­sın­da hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kan yak­la­şık 25 sa­nık, ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı­na ya­pı­lan iti­raz­lar red­de­dil­me­si­ne rağ­men 36 gün­dür tes­lim ol­ma­dı. Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü da­va­sın­da da hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı olan 4 fi­ra­ri sa­nı­ğa ha­la ula­şıl­ma­dı. Hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra GA­TA’da te­da­vi­ye baş­la­yan Yük­sek As­ke­ri Şû­ra (YAŞ) üye­si Or­ge­ne­ral Hü­se­yin Nus­ret Taş­de­ler de 444 gün­dür sağ­lı­ğı­na ka­vu­şa­ma­dı.

Fİ­RAR RE­KO­RU TUR­HAN ÇÖ­MEZ’E AİT

Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü ve Bal­yoz Dar­be Pla­nı da­va­sın­da hak­kın­da tu­tuk­la­ma ve­ya ya­ka­la­ma ka­ra­rı ve­ri­len sa­nık­la­rın fi­ra­rı sü­rü­yor. Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü da­va­sı­nın sa­nık­la­rı es­ki Mil­let­ve­ki­li Tur­han Çö­mez 4 se­ne 178 gün­dür, Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si ve İS­TEK Vak­fı’nın sa­hi­bi Bed­ret­tin Da­lan 3 se­ne 293 gün­dür, ÇEV Ge­nel Baş­ka­nı Gül­se­ven Ya­şer de 3 se­ne 197 gün­dür, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Mus­ta­fa Ba­kı­cı 1 se­ne 79 gün­dür fi­rar­da… Hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra has­ta­la­nan YAŞ üye­si Or­ge­ne­ral Hü­se­yin Nus­ret Taş­de­ler’in de 1 se­ne 79 gün­dür te­da­vi­si sü­rü­yor.

TUR­HAN ÇÖ­MEZ 1638 GÜN­DÜR Fİ­RAR­DA!

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da, 1 Tem­muz 2008 ta­ri­hin­de, Ba­lı­ke­sir es­ki Mil­let­ve­ki­li Tur­han Çö­mez’in evin­de ve ofi­sin­de ara­ma ya­pıl­dı. Hak­kın­da gö­zal­tı ka­ra­rı alın­dı an­cak yurt­dı­şın­da ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Tur­han Çö­mez, İn­gi­liz­ce­si­ni iler­let­mek için Lond­ra’da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Üç ay­lık ken­di­me prog­ram yap­tım, iki ay da­ha bu­ra­da­yım” de­di. İki ay de­ğil 53 ay geç­ti, hâ­lâ Tür­ki­ye’ye gel­me­di. Tur­han Çö­mez, 4 se­ne 178 gün­dür fi­rar­da…

DA­LAN, 1388 GÜN­DÜR ÜL­KE­Sİ­NE DÖ­NE­ME­Dİ!

Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da, 7 Ocak 2009 ta­ri­hin­de, Bed­ret­tin Da­lan’ın sa­hi­bi ve Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı ol­du­ğu Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si ve Baş­ka­nı ol­du­ğu İs­tek Vak­fı’nda ara­ma ya­pıl­dı. Bed­ret­tin Da­lan, ABD’de ol­du­ğu için gö­zal­tı­na alı­na­ma­dı. Da­lan, 3 se­ne 293 gün­dür fi­rar­da… Bed­ret­tin Da­lan’ın, bir­bi­ri­ni ya­lan­la­yan açık­la­ma­la­rı…

7 Ocak 2009: “İki haf­ta son­ra dö­ne­ce­ğim”

8 Ocak 2009: “Eşi­min sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le ABD’ye gel­dik. İki haf­ta son­ra İs­tan­bul’da­yım, po­lis­ler be­ni ha­va­ala­nın­dan al­sın­lar”

20 Şu­bat 2009: “Bu pa­zar­te­si de dok­tor kont­ro­lü­ne git­mem ge­re­ki­yor”

3 Ni­san 2009: “Ne za­man dö­ne­rim bil­mem, şu an diş te­da­vi­si gö­rü­yo­rum”

7 Ma­yıs 2009: “Ni­ye dö­ne­yim. De­li saç­ma­sı bir so­ruş­tur­ma­nın par­ça­sı ol­mak için mi? Be­nim al­nım ak. Hiç­bir kö­tü­lük yap­ma­dım. Dev­le­ti­me kar­şı en kü­çük bir suç iş­le­me­dim. Bun­dan kuş­kum yok. Ama ge­lir­sem be­ni içe­ri ata­cak­lar. Bu ha­lim­le be­lir­siz bir sü­re­cin içi­ne gi­re­ce­ğim. Ni­ye ge­le­yim? Ge­lip ha­pis­te mi çü­rü­ye­yim?”

YA­ŞER’İN 1292 GÜN­DÜR TE­DA­Vİ­Sİ BİT­ME­Dİ

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da 13 Ni­san 2009 ta­ri­hin­de, Çağ­daş Eği­tim Vak­fı (ÇEV) Ge­nel Baş­ka­nı Gül­se­ven Ya­şer’in evi ile ÇEV Ge­nel Mer­ke­zi aran­dı. Hak­kın­da gö­zal­tı ka­ra­rı olan Gül­se­ven Ya­şer’in Ame­ri­ka’da ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Gül­se­ven Ya­şer, sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le yurt­dı­şın­da te­da­vi gör­dü­ğü­nü, te­da­vi­si­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’ye ge­le­rek ba­ğım­sız Türk yar­gı­sı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­ca­ğı­nı id­dia et­ti. Ya­şer, “Te­da­vim bi­ter bit­mez Tür­ki­ye’ye dö­ne­ce­ğim” de­di. Ya­şer, 3 se­ne 197 gün­dür fi­rar­da… Ya­şer ken­di­si­ni Türk he­kim­le­ri­ne ema­net et­me­di.

BA­KI­CI Fİ­RAR­DA, TAŞ­DE­LER HAS­TA­NE­DE!

Er­ge­ne­kon da­va­sı­na ba­kan İs­tan­bul 13. Ağır Mah­ke­me­si; “AK Par­ti Hü­kü­me­ti hak­kın­da ka­ra pro­pa­gan­da yap­mak ama­cıy­la Ge­nel­kur­may Ka­rar­gâ­hı’nda ku­rul­du­ğu bel­ge­le­nen in­ter­net si­te­le­ri” da­va­sı kap­sa­mın­da; 14 sa­nık hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı. Sa­nık­lar­dan 12’si tes­lim ol­du ve tu­tuk­lan­dı. Mus­ta­fa Ba­kı­cı, Tüm­ge­ne­ral ola­rak gö­rev ya­par­ken yurt dı­şı­na fi­rar et­ti, YAŞ üye­si Or­ge­ne­ral Hü­se­yin Nus­ret Taş­de­ler ise GA­TA’ya sı­ğın­dı. İn­ter­net An­dı­cı da­va­sı, Er­ge­ne­kon da­va­sıy­la bir­leş­ti. Ba­kı­cı ve Taş­de­ler, 444 gün­dür yar­gı­ya tes­lim ol­ma­dı.

TAŞ­DE­LER’İN İFA­DE­Sİ­NİN NA­SIL ALI­NA­Bİ­LE­CE­Ğİ SO­RU­LA­CAK

Mah­ke­me, hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı bu­lu­nan ve An­ka­ra’da­ki GA­TA’da te­da­vi al­tın­da ol­du­ğu be­lir­ti­len YAŞ üye­si Or­ge­ne­ral Nus­ret Taş­de­ler’in du­ru­mu­nu il­gi­li has­ta­ne­den sor­ma­ya ka­rar ver­di. Mah­ke­me, Taş­de­ler’in sağ­lık du­ru­mu dik­ka­te alı­na­rak han­gi yön­tem­le be­ya­nı­nın alı­na­bi­le­ce­ği­nin te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­den so­rul­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı.

BAL­YOZ’­DA 25 SA­NIK Fİ­RAR­DA

İs­tan­bul 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si de; “Bal­yoz Dar­be Pla­nı” da­va­sı­na ba­kan İs­tan­bul 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 21 Ey­lül 2012 ta­ri­hin­de­ki son du­ruş­ma­sın­da ver­di­ği tu­tuk­la­ma ve ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı­na iliş­kin sa­nık ve avu­kat­la­rın yap­tı­ğı iti­raz­la­rı red­det­miş­ti.

Bir kı­sım sa­nık­la­rın yar­gı­la­ma aşa­ma­sın­da ol­du­ğu gi­bi ka­rar son­ra­sı kaç­ma­ya yö­ne­lik ey­lem­ler­de bu­lun­ma­sı­nı da dik­ka­te alan mah­ke­me he­ye­ti, tu­tuk­lu­luk ha­li­nin de­va­mı­na, tu­tuk­lan­ma­yı ya da ya­ka­la­ma em­ri çı­kar­tıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren şart­la­rın ge­çer­li­li­ği­ni sür­dür­dü­ğü­nü ve sa­nık­lar hak­kın­da­ki ad­li kont­rol hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın da ye­ter­siz ka­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.

İs­tan­bul 10. Ağır Ceza Mah­kemesi, karar duruş­masın­da 59 kişi hak­kın­da yakalama kararı çıkar­mış­tı. 25 sanığın firar­da ol­duğu belir­tiliyor.

Yeni Akit 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme