“İzzetbegoviç’i Bosna’da bize öğretmiyorlar”

Şehirler
Genç Boş­nak­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Eni­sa Ke­zo, Bos­na­lı genç­le­rin Tür­ki­ye’ye ba­kı­şı ile il­gi­li açık­la&sh...
EMOJİLE

Genç Boş­nak­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Eni­sa Ke­zo, Bos­na­lı genç­le­rin Tür­ki­ye’ye ba­kı­şı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Kat­li­am­la­rın ya­şan­dı­ğı Bos­na’da ya­şa­nan olay­la­rın ve ta­ri­hin unut­tu­rul­mak is­ten­di­ği­ne dik­kat çe­ken Ke­zo, “Biz ta­ri­hi­mi­zi ve Ali­ya İz­zet­be­go­viç’i ken­di ül­ke­miz­de de­ğil Tür­ki­ye’de öğ­re­ni­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

Bos­na’da oku­tu­lan ta­rih ki­tap­la­rın­da ya­pı­lan kat­li­am­lar­dan bah­se­dil­me­di­ği­ni be­lir­ten Ke­zo, “Ta­rih ki­tap­la­rın­da son sa­vaş yer al­mı­yor. Bi­ze sa­va­şın kah­ra­man­la­rı­nı öğ­ret­mi­yor­lar. Ali­ya İzet­be­go­vi­çi de öğ­ret­mi­yor­lar. Biz onun de­ğe­ri­ni Tür­ki­ye’de an­la­ma­ya baş­la­dık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ali­ya İzet­be­go­viç’in Bos­na’da yan­lış an­la­tıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Ke­zo, “Li­de­ri­miz da­ha çok Tür­ki­ye’de ve di­ğer ül­ke­ler­de se­vi­li­yor. Bos­na’da ma­ale­sef ba­zı­la­rı onu yan­lış gös­te­rip onun ima­jı­nı yık­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Yeni Akit

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme