Hamilelikte parasetamol tehlikesi

Yetişkin Sağlığı
  Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesi olan parasetamol, gebelikte uzun süre alındığında çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Norveç bilimadamlarının yaptığı araşt...
EMOJİLE

 

Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesi olan parasetamol, gebelikte uzun süre alındığında çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Norveç bilimadamlarının yaptığı araştırma, gebeyken etken maddesi parasetamol olan ilaçları uzun süre kullanan kadınların çocuklarında, 3 yaşından itibaren kas ve dil becerilerinde sorunların ortaya çıkma riskinin arttığını ortaya koydu.

3 BİN KİŞİ ARAŞTIRILDI

Bilim adamları 3 bin kız ve erkek kardeşin gelişimini inceledi. Genetik ve çevresel faktörler, gebeyken ilaç, alkol ve sigara kullanımı, geçirilen enfeksiyonlar gibi etkenler de göz önüne alındı. Gebeyken 28 günden fazla para-setamol alan kadınların çocuklarında 3 yaşından itibaren kas ve iletişim becerilerinde sorunlara daha sık rastlandı. Ayrıca bu çocuklarda davranış sorunları da görüldü.

İstenmeyen bu etkilere, parasetamolü 28 günden az ancak doktora danışmadan kullananlarda da rastlandı. Oslo Üniversitesi’nden Hedvig Nordeng, sonuçları “Journal of Epidemiology” dergisinde yayımlanan araştırmanın gebelikte uzun süre parasetamol kullanmanın bebeğin gelişimini olumsuz yönde etki-lediğini gösterdiğini, ancak kısa süreli kullanımın zararının bulunmadığını vurguladı.

Bebek ölümleri olabilir

Prof. Dr. Ah­met Ra­sim Kü­çü­kus­ta (Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı): Pa­ra­se­ta­mol çok ge­li­şi gü­zel kul­la­nı­lan bir ilaç. Ma­ale­sef bu­gün mar­ket­ler­de bi­le sa­tıl­ma­ya baş­la­ndı. Bu açı­dan çok teh­li­ke­li. Özel­lik­le yük­sek doz­da kul­la­nım tok­sik et­ki ya­pa­bi­lir. Hat­ta be­bek ölüm­le­ri­ne bi­le yol aça­bi­lir. Öte yan­dan ya­pı­lan ba­zı bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da ço­cuk­lar­da as­tım ve aler­ji­ye ne­den ola­bi­le­ce­ği so­nu­cu­na va­rıl­dı. Bu ne­den­le müm­kün ol­du­ğun­ca kul­lan­ma­mak­ta fay­da var.

‘Uzun süre kullanmayın’

Prof. Dr. Fatih Şendağ-Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı): Sadece çok ağrı olunca gebelere  önerebiliyoruz. Parasetamol, gebelikte güvenle kullanılabilir ilaçlar sınıfında. Ama 10 yıl sonra ne yapacağını kimse bilemez. Uzun süre kullanımda olumsuz etki yapabilir.

‘Sorun oluşturmaz’

Prof. Dr. Er­kut At­tar (Ka­dın Has­ta­lık­la­rı ve Do­ğum Uz­ma­nı): Ge­be­ler­de çok gü­ven­li şekilde kul­la­nı­lı­yor. Bir so­run oluş­tur­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Bu araş­tır­ma­la­rı çok iyi de­ğer­len­dir­mek la­zım. Ka­nı­ta da­ya­lı ola­bil­me­si için bir­kaç ça­lış­ma­nın ay­nı bul­gu­yu te­yit et­me­sin­de ya­rar var./bugün