Baş ağrısına karşı kesin çözüm

Ge­nel ola­rak ağız ko­ku­su­nu gi­der­mek için kul­la­nı­lan ka­ran­fi­lin vü­cut için bir­çok ya­ra­rı ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar, “Haz­mı ko­lay­laş­tı­ran ka­ran­fi­lin iş­tah­sız­lı­ğı gi­der­di­ği bi­lin­mek­te­dir. Mi­de so­ru­nu olan ve­ya sık sık is­hal prob­le­mi ya­şa­yan­lar ve ço­cuk­lar ka­ran­fil tü­ke­te­bi­li­r” de­di.

Ne­re­dey­se 10 ki­şi­den 8’i­nin et­ki­le­yen ve ger­gin ge­çen bir gü­nün ar­dın­dan olu­şan baş ağ­rı­la­rı­nın, baş dön­me­si­nin ça­re­si­nin de ka­ran­fil­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Tu­tar, “Karanfil vü­cu­du en­fek­si­yon­la­rdan ko­rur, ödem sı­kın­tı­sı ya­şa­yan ka­dın­lar­da so­ru­nu giderir. Cin­sel is­te­ği ar­tırır” di­ye ko­nuş­tu.

haber3