Anne olma yaşı 27.7’ye yükseldi

Yetişkin Sağlığı
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), do­ğum oran­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı araş­tır­ma­da il­ginç so­nuç­lar çık­tı. 2001 yı­lın­da an­ne olan ka­dın­la­rın yaş or­ta­la­ma­sı 26.2...
EMOJİLE

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), do­ğum oran­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı araş­tır­ma­da il­ginç so­nuç­lar çık­tı.

2001 yı­lın­da an­ne olan ka­dın­la­rın yaş or­ta­la­ma­sı 26.2 ola­rak açık­lan­mıştı ama 12 yıl­da be­bek sa­hi­bi olan ka­dın­la­rın yaş­la­rın­da sü­rek­li ar­tış ya­şan­dı. 2013 yı­lın­da an­ne­lik ka­ra­rı alan ka­dın­la­rın ya­şı 27.7 ola­rak be­lir­len­di.

En faz­la do­ğum ya­pan ka­dın­la­rın 30-34 yaş grup­la­rın­da ol­du­ğu tes­pit edil­di. Bu yaş gu­ru­bu­nun 2013’te dün­ya­ya ge­tir­di­ği be­bek sa­yı­sı 306 bin 524 ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti.

Evlilik de boşanma da arttı

Be­bek sa­hi­bi ol­mak is­te­yen­le­rin ev­li­lik ka­ra­rı al­dı­ğı da be­lir­len­di. Ev­len­me ka­ra­rı alan bi­rey sa­yı­sı 12 yıl­da yak­la­şık 60 bin art­tı. 2001’de 544 bin 322 ki­şi dün­ya evi­ne gir­di. 2013’te ev­le­nen­le­rin sa­yı­sı 600 bin 138’e yük­sel­di.

Bo­şan­ma oran­la­rın­da da ar­tış var. 2013’te 125 bin 305 çift yol­la­rı­nı ayır­dı. Ev­li­li­ğin ilk yı­lın­da bo­şa­nan ki­şi sa­yı­sı 4 bin 385 ol­du. En faz­la bo­şan­ma ise16 yıl­lık ev­li­lik­ler­de ya­şan­dı.

En çok boşanan İstanbul’da

Boşanmaların bölgelere göre farklılık gösterdiği belirlendi. 27 bin 24 boşanmayla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 22 bin 136 ile Doğu Marmara,18 bin 301’le Akdeniz ve 15 bin 224 ile Ege takip etti. En az boşanma olaylarının yaşandığı bölge Kuzeydoğu Anadolu oldu. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bin 402 çift yollarını ayırdı.