Rezenenin faydaları saymakla bitmiyor!

Şifali Bitkiler
Hijyenik ortamda saklanmış, doğru oranda ve sağlıklı yöntemlerle hazırlanmış rezene çayı, her yaştaki insan için çok sayıda şifalı kullanımı bir arada sunuyor. Rezene, çeşni ve baharat olarak kul...
EMOJİLE

Hijyenik ortamda saklanmış, doğru oranda ve sağlıklı yöntemlerle hazırlanmış rezene çayı, her yaştaki insan için çok sayıda şifalı kullanımı bir arada sunuyor. Rezene, çeşni ve baharat olarak kullanılmasının yanında daha çok çay olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu şekilde kullanıldığında pek çok şifalı etkisini de ortaya seriyor.

İşte faydaları…

Re­ze­ne­nin fay­da­la­rı ile il­gi­li önem­li bil­gi­ler pay­la­şan Türk Fi­to­te­ra­pi (Bit­ki­ler­le te­da­vi) Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ekrem Sezik, Av­ru­pa İlaç Ku­ru­mu­’nun, re­ze­ne ça­yı­nın ge­le­nek­sel bit­ki­sel ürün ola­rak aşa­ğı­da­ki amaç­lar için kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni ka­bul ett­ti­ği­ni açık­la­dı:

*Gaz ve şiş­kin­lik ile ken­di­ni gös­te­ren san­cı­lı, ha­fif sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı­na kar­şı

*Dismenorede, ha­fif san­cı­la­rı gi­der­mek üze­re

*So­ğuk al­gın­lı­ğın­da­ki ök­sü­rük­ler­de, bal­gam sök­tü­rü­cü ola­rak.

*Re­ze­ne ça­yı­nın ya­rar­lı et­ki­le­ri bu say­dık­la­rı­mız­la sı­nır­lı de­ği­l” ifa­de­si­ni kul­la­nan Prof. Se­zik, “Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re üst so­lu­num yo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da ve haz­mı ko­lay­laş­tı­rı­cı ola­rak; be­bek­ler­de bi­lim­sel adı ko­lik olan se­be­bi tam bi­lin­me­yen ve­ya gaz­dan ola­bi­len san­cı­la­ra kar­şı, em­zik­li­ler­de süt ar­tı­rı­cı ola­rak da kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği de­ği­şik bi­lim­sel kay­nak­lar­da be­lir­ti­li­yor. Do­la­yı­sıy­la, re­ze­ne ça­yı için ‘şi­fa­lı bir bit­ki ça­yı­’ de­mek çok ye­rin­de olu­r” di­ye ko­nuş­tu.

Açıkta satılanlar riskli

“Re­ze­ne­nin ya­rar­lı et­ki­le­ri­nin ya­pı­sın­da bu­lu­nan de­ği­şik mad­de­ler va­sı­ta­sıy­la or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ifa­de eden Prof. Se­zik, “Bun­lar­dan en önem­li­si yüz­de 2-4 ora­nın­da bu­lu­nan uçu­cu yağ. Bu uçu­cu yağ ane­tol, fen­kon gi­bi mad­de­ler ta­şır. Bir­kaç yıl bek­le­miş ve­ya kö­tü şart­lar­da sak­lan­mış re­ze­ne­de uçu­cu yağ ora­nı dü­şer. Bu da is­te­nen et­ki­nin azal­ma­sı­na hât­tâ kay­bol­ma­sı­na bi­le se­bep ola­bi­lir. Bu yüz­den, açık­ta sa­tı­lan re­ze­ne­nin tü­ke­til­me­si tav­si­ye edil­mi­yo­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

Bebeklere nasıl hazırlamalı?

Prof. Sezik, bebekler için rezene çayı hazırlamanın formülünü de verdi: “1 poşet rezene çayı bir kupaya konur, üzerine tam kaynamamış (80∫ C) su ilâve edilir, 5  dakika kadar beklenir, poşet çıkarılır, çayın oda ısısına gelmesi beklenir. Bebeğe bir defada en çok 6-7 çay kaşığı dikkatle içirilir. Günde 3-4 defa verilebilir.Her gün taze hazırlanmalıdır “.

Ne kadar tüketmek gerekiyor?

Re­ze­ne­nin kul­la­nı­mı­nın ya­nı sı­ra tü­ke­tim mik­tar­la­rı hak­kın­da da bil­gi ve­ren Sezik şun­la­rı söy­le­di: “Al­man Bit­ki Ko­mis­yo­nu ve İn­gi­liz Bit­ki Kom­pen­di­yu­mu re­ze­ne­nin gün­de şu mik­tar­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yor: 0-1 yaş ara­sın­da 1-2 gram, 1-4 yaş 1.5-3 gram, 4-10 yaş 3-5 gram, 10-16 yaş ve üze­ri 5-7 gram. Kul­lan­ma­dan ön­ce mey­ve­le­rin ezil­me­si ge­re­ki­yor. Bu sa­ye­de ta­şı­dı­ğı uçu­cu yağ ve di­ğer mad­de­ler su­da çö­zü­ne­bi­li­yor ve is­te­nen et­ki mey­da­na ge­li­yor. Par­ça­lan­ma­mış­sa et­ki­li mad­de­le­rin su­ya geç­me­si zor­la­şı­yor.”