Volkan Konak kızı için üniversiteyi bırakıyor

Sanatçılar
Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak veda turnesine çıkıyor. 50 konserlik anlaşma yapan sanatçı 2.5 milyon kazanacak. HAYRANLARINI ÜZDÜ Hürhaber’de yayınlanan habere göre, mü­zi­ği ve s...
EMOJİLE

Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak veda turnesine çıkıyor. 50 konserlik anlaşma yapan sanatçı 2.5 milyon kazanacak.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Hürhaber’de yayınlanan habere göre, mü­zi­ği ve sah­ne­le­ri bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­ya­rak hay­ran­la­rı­nı üzen Vol­kan Ko­nak, Tür­ki­ye tur­ne­si­ne çı­kı­yor. Poll­Pro­duc­ti­on’­la 50 kon­ser­lik an­laş­ma ya­pan sa­nat­çı, Tür­ki­ye­’nin bir­çok şeh­rin­de kon­ser­ler ve­re­cek.

KONSER BAŞINA 50 BİN LİRA KAZANACAK

Ve­da tur­ne­si ni­te­li­ğin­de olan kon­ser­le­rin İs­tan­bul aya­ğı 15.000 ki­şi­lik Ül­ker Are­na­’da ger­çek­le­şe­cek. Kon­ser üc­re­ti 100 bin li­ra olan sa­nat­çı, üc­re­ti­ni ya­rı­ya in­di­re­rek kon­ser ba­şı­na 50 bin li­ra­ya im­za at­tı. Sa­nat­çı böy­le­ce 50 kon­ser­den 2.5 mil­yon li­ra ka­za­na­cak.

KIZI İÇİN MÜZİĞİ BIRAKIYOR

“Mü­zi­ği bı­ra­kı­yo­ru­m” di­ye­rek hay­ran­la­rı­nı şo­ke eden Vol­kan Ko­na­k’­ın bu ka­ra­rı­nın al­tın­dan kı­zı­nın eği­ti­mi­ne ver­di­ği önem çık­tı. Ün­lü sa­nat­çı, “Bü­yük kı­zım Şi­mal li­se­yi bi­ti­ri­yor. Üni­ver­si­te­yi yurt­dı­şın­da okuyacak. Ben de eği­tim ha­ya­tın­da kı­zı­mı yal­nız bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum. Ha­ya­tı­mı ora­da de­vam et­tir­eceğim. Bu yüz­den Tür­ki­ye­’den ay­rı­la­ca­ğım. Pla­nım, kı­zım eği­ti­mi­ni sür­dü­rür­ken bir ki­tap yaz­mak.” dedi.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme