Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkeleri Hakkında Kısaca Bilgi

Tarih
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ *Cumhur arapça kökenli bir kelimedir.*Cumhuriyet halk yönetimi manasına gelmektedir.*Modern literatürde halkın kendi kendisini yönettiği, millet egemenliğine dayanan yönetim yta...
EMOJİLE

CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

*Cumhur arapça kökenli bir kelimedir.*Cumhuriyet halk yönetimi manasına gelmektedir.*Modern literatürde halkın kendi kendisini yönettiği, millet egemenliğine dayanan yönetim ytarzı demektir.*Cumhuriyetin tam olabilmesi için millet egemenliği gerekir.  Dolayısıyla hiç bir sınıf ve zümreye ayrıcalık tanınamaz.*Kurtuluş Savaşı boyunca milli egemenlik kavramı kullanılmış, zaman ve zemin uygun olmadığından cumhuriyet kelimesi 1921 anayasasına ancak 29 Ekim 1923 tarihinde girmiştir.*Bundan sonraki anayasalarda (1924-1961-1982) Cumhuriyet devletin değiştirilemeyecek ilkeleri arasına girmiştir.*Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal bir hukuk devletidir.

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

*Millet kavramı Fransız İhtilali’nden sonra yeni bir içerik kazanarak dünya tarihini  etkilemeye başlamıştır.*Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde ortaya çıkan ilk fikri akım Osmanlıcılık düşüncesi idi.*Ancak bu düşünce akımı başarısız olunca önce İslamcılık daha sonra da Türkçülük akımları ortaya çıktı.*İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı ele geçirmesi ile birlikte milliyetçilik devletin ana fikri haline geldi.*Türk milliyetçiliği avrupa milliyetçiliğine benzemez ve ırkçı bir yapısı yoktur.

HALKÇILIK İLKESİ

*Bu ilke herkesin kanun önünde eşit olması ve aynı haklardan yararlanması manasına gelir.*Bu ilke Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır.*Ülkemizde meydana gelen bir çok gelişme halkçılık ilkesinin gereğidir. (eğitim hakkı, sağlık hakkı, seyahat hakkı vb.)

DEVLETÇİLİK *17 Şubat 1923 tarihinde İzmir de toplanan İzmir İktisat Kongresi ekonomi de özel sektörü destekleme kararı aldı. *Özel sektörü destelemek amacıyla 1924 yılında Türkiye İş Bankası kuruldu ve Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. *Ancak 1929 yılında Newyork borsasının çökmesi ile dünya da büyük bir ekonomik kriz çıktı ve Amerika başta olmak üzere bir çok ülke iflas etti. *Sanayileri gelişmiş ülkelerin iflas ettiği 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan bir tarım ülkesi olan Türkiye çok daha fazla etkilendi. *Bu tarihten itibaren ülkemizde de özel sektörün gücü zayıflığından devletçilik ilkesi ön plana çıkmaya başlamıştır *Yatırımları devlet yapmaya başlamış ve daha programlı bir yatırım için 1934 yılında 1.Beş Yıllık Kalkınma Projesi hazırlanmıştır.

*Ancak ülkemizde uygulanan devletçilik ilkesi karma bir ekonomiyi oluşturur. Sovyetler Birliğinde ki devletçilik ise; özel mülkiyetin tamamı ile dışlandığı ve her şeyin devletin olduğu yönetim şeklidir.

LAİKLİK *Laiklik genel manada din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder. *Ülkemizde Tanzimat Fermanından sonra ilk defa avrupadan ticaret kanunları tercüme edilerek kullanılmaya başlandı. *Bu dönemde Ahmet Cevdet Paşa tarafından Hanefi Fıkhına dayanılarak yapılan Mecelle 1926 yılına kadar kullanıldı. *1921 anayasası ve 1924 anayasasına göre ‘Devletin dini İslamdır’ maddesi bulunmaktadır.*1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması, şeriye ve evkaf vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması laik düzene geçişte önemli adımlardır.*1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu tercüme edilerek kullanılmaya başlandı.*1928 yılında ise devletin dini İslamdır maddesi anayasadan çıkarıldı. *1937 yılında ise laiklik maddesi anayasaya dahil edildi.

İNKILAPÇILIK *İhtilalcilik var olan düzeni şiddet yoluyla değiştirmektir. Ancak ihtilalciler yıktıklarının yerine yeni bir düzen koymazlar.*İnkılapçılık ise değiştirilen düzenin yerine yeni bir düzen koymaktır. *Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin eskiyen kurumlarını kaldırarak yerine modern ve çağdaş kurumlar oluşturmuştur.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme