İki Savaş Arasında Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları: Briand – Kellog Paktı ve Nedenleri

Tarih
Dünya barışının korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla uluslar arası bir teşkilatın ( Briand – Kellog) kurulma fikri XIX.yüzyılda ortaya atıldıysa da gerçekleşmemişti.I.Dünya Savaşı ise...
EMOJİLE

Dünya barışının korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla uluslar arası bir teşkilatın ( Briand – Kellog) kurulma fikri XIX.yüzyılda ortaya atıldıysa da gerçekleşmemişti.I.Dünya Savaşı ise bu düşünceyi daha da güçlendirdi. I.Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalarla,bir düzen sağlanmış gözükmekle birlikte birçok soruna da neden olacak bir ortam oluşmuştu. Paris Barış Konferansı’nda 32 devlet tarafında uluslar arası bir teşkilat kurulması kabul edilmişti.10 Ocak 1920’de merkezi Cenevre olmak üzere asil üyelerini I.Dünya Savaşı’nda galip gelen devletlerin oluşturduğu Milletler Cemiyeti kuruldu. Türkiye de davet üzerine 1932’de Cemiyete katıldı. Uluslar arası barışı korumaya yönelik bir diğer gelişme de Locarno Antlaşması’nın imzalanmasıdır.

Bu antlaşma,Almanya,Fransa,İngiltere,İtalya,Belçika,Polonya ve Çekoslovakya arasında 1 Aralık 1925’te Londra’da imzalandı. Alman ya bu antlaşma ile uluslararası işbirliğine yeniden katılmış oldu. Antlaşmadan hemen sonra da Milletler Cemiyetine üye olarak Avrupa’nın büyük devletleri arasındaki yerini aldı. Antlaşmayla birlikte Avrupa’daki siyasi gerginlik bir süre azaldıysa da bu durum kısa sürdü. Fransa,Avrupa’daki durumunu güçlendir mek ve ilişkilerini geliştirmek için ABD’ ye,bir barış paktı imzalamayı teklif etti.ABD ise savaş sonrası Monroe Politikası gereği Avrupa’daki sorunlara müdahil olmak istemedi.Bu nedenle ABD Dışişleri Bakanı Kellogg,bu paktın bütün dünya devletlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Briand-Kellogg Paktı 27 Ağustos 1928’de Paris’teABD,İngiltere,Fransa,Almanya,İtalya, Japonya,Polonya,Çekoslovakya ve Belçika arasın da  imzalandı.Aynı yıl Sovyetler Birliği ve Türkiye’de antlaşmaya dahil oldu. Briand-Kellogg Paktı ile “savunmaya dayan mayan savaş,kanun dışı sayılmış ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esas alınmıştır.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…