Türk Şiirinde Hz. Peygamber

Edebiyat
Peygamberimize dair eser vermiş birçok şair ve eser arasından, 500 şair ve 1600 eseri temel alan çalışmada, şiirler; muhtevâ, yapı, dil ve üslûp açılarından akademik ama akıcı bir lisanla ...
EMOJİLE

Peygamberimize dair eser vermiş birçok şair ve eser arasından, 500 şair ve 1600 eseri temel alan çalışmada, şiirler; muhtevâ, yapı, dil ve üslûp açılarından akademik ama akıcı bir lisanla değerlendiriliyor…

Milletimiz; Âlemin Fahr-i Ebedîsi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize derin bir muhabbet, yük­sek bir ihtiram, ulvî bir edebin timsâli.

Geride kalan «Kutlu Doğum Nisanından bu sene; artan bir coşku, muhabbet ve edeple kutlanmış olması da bu hakikatin bir başka tezahürü…

Elbette, bu fevkalâde muhabbet, şiir ve ede­biyatta da tâc oldu… Bilhassa, Tanzimat’a kadar gelen coşkulu, fütuhatlarla dolu, muhteşem mazi­mizde…

Konunun büyüklüğü hâlen Türk edebiyatının tamamını kapsayan akademik bir çalışma yapıl­masına imkân tanımamış. Belki böyle bir faaliyet ancak, bir heyet tarafından başarılabilir.

Prof. Dr. Emine Yeniterçi’nin doktora tezi çalışması olan «Dîvan Şiirinde Na’tlar» adlı eseri, bu dönemle ilgili elimizdeki yegâne çalışma idi…

Prof. Dr. İsmail Çetişli, bu çalışmanın âde­ta devamı mahiyetinde; Tanzimat’tan bugüne 150 yıllık dilimdeki (1860-2011) «Türk edebiyatında Hazret-i Peygamber» mevzuunu işlediği, Akçağ Yayınları tarafından neşredilen, 742 sayfalık, geniş, mufassal bir çalışmayla Türk edebiyatı tari­hine kalıcı bir eser kazandırdı.

Peygamberize dair eser vermiş birçok şair ve eser arasından, 500 şair ve 1600 eseri temel alan çalışmada, şiirler; muhtevâ, yapı, dil ve üslûp açı­larından akademik, fakat Efendimiz’e dair olması hasebiy­le gayet akıcı ve her kesime hitap edici bir lisan ile değerlendi­rilmekte.

Peygamber Efen- dimiz’in isim ve sıfat­larına, doğumundan, hicretine, seferlerin­den vefatına hayatının bütün safahatına, mucizele­rinden mübârek hilyesine; salât ü selâm­lardan şefâate, O’na dair her mevzuda, son 150 yıl­da yazılmış eserlerden seçmeler, iktibaslar, yorum ve değerlendirmeler…

2005’te yayın hayatına başlayarak, bu 150 se­nenin sadece son 7 senesinde eser veren Yüzakı der­gimizde yayımlanan şiirler, bu çalışmada takdire şâyan bir yoğunlukta yer almakta…

Son 150 sene içerisinde Efendimiz’e dair en çok eser veren şair olarak «Hilye-i Şerife» ve na’tlardan oluşan müstakil «En Güzel» adlı eserlerin sahibi Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELÎ, tespit edilmekte ve dolayısıyla eserde, Seyrî’nin şiirleri hemen her mevzuda yer almakta…

Yüzakı dergisinde Peygamberimize dair eserleri neş­redilen; M. Nejat Sefercioğlu, Mustafa Tahralı, Mustafa Asım Küçükaşçı, Halil Gökkaya, Hakkı Şener, Recep Yıldız, M. Faik Güngör, Memduh Cumhur, Bekir Çiçek, Hadi Önal, İbrahim Hakkı Uuzun, Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Servet Yüksel, Koksal Cengiz, M. Ali Var, Mahmut Topbaşlı, Şükran Işık, Abdullah Gülcemal, Zahit Genç, Rıfat Araz ve Osman Altaş’ın şiirlerinden örneklerle ve bibliyografya çalışmasıyla eserde yer almakta.

Seçilen şair ve şiirlerin ayrıntılı bir bibliyograf­yasına da yer veren eser; kıymetli yazarın göz nûru döktüğü bir çalışma olarak göze çarpmakta…

Prof. Dr. İsmail Çetişli; eser vesilesiyle Tanzimat sonrasında yaşanan medeniyet krizine rağmen, Peygamber Efendimiz’e dair edebiyatın, varlığını sürdürdüğünü ifade etmekte.

(Yüzakı Dergisi’nin Mayıs 2012 tarihli 87. sayısından alıntılanmıştır)