Maliye Stajyer Alıyor!

Kişisel Gelişim
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER – Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı – Görev Yeri: Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı – Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayı...
EMOJİLE

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
– Görev Yeri: Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Stajyer Gelirler Kontrolörü, 40 kişi
– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP57 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar.
– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Giriş sınavının yazılı bölümü 17-18 Ekim 2009 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.
– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) ve Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı (www.gelkont.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
– Sözlü sınav tarihi ve yeri, anılan internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

 ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 57 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde bulunmak,

 (Yukarıda belirtilen 2 KPSS Sınavı birlikte değerlendirilecek olup, 500’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
– Gelirler Kontrolörü olmak için gerekli karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Başkanlıkça Gelirler Kontrolörlerine yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır),
– Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01.01.2009 tarihi itibariyle) otuz (30) yaşını doldurmamış olmak,
– Daha önce Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
– Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak
– Sağlık durumu açısından Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
şartları aranır.

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ

– Başvurular, 10.09.2009 tarihinde başlayıp 30.09.2009 tarihinde sona erecektir.
– Başvurular, "Stj. Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Başvuru Formu" (bundan sonra "Başvuru Formu" olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.
– Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa iletilebilir.
– Elektronik ortamda başvuru:
Adaylar, Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı internet sitesindeki (www.gelkont.gov.tr) Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.
Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığına veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.
– Şahsen veya posta yoluyla başvuru:
Başvuru Formu, www.gelkont.gov.tr, adresinden indirilmek suretiyle veya Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı, İstanbul Grubu veya İzmir Grubundan temin edilebilir. (Merkez ve Grup adresleri "Diğer Hususlar" kısmında belirtilmiştir.)
Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra "Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Dikmen Cad. Yeni Hizmet Binası Kat: 8 06100 Dikmen/ANKARA" adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.
– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 30.09.2009 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV KONULARI

– EKONOMİ: Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Milli Gelir, Para, Banka ve Kredi, İşletme Ekonomisi,
– MALİYE: Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Bütçe,
– HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler ve Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
– MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri.

VI- DEĞERLENDİRME

– Meslek Giriş Sınavında tam not, yazılı sınav konularında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için sınav konularının her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

– Sözlü sınavda, yazılı sınav konuları yanında, adayların genel kültür, zeka, ifade ve kavrayış yetenekleri ile tavır ve hareketleri de göz önünde bulundurulur.

– Sözlü sınavı başarmış olmak için bu sınavda alınan notun 65’den aşağı olmaması gerekir.

– Meslek Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notları ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunur.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

 – Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr, Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr ve Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı www.gelkont.gov.tr internet sitelerinde ilan edilecektir.
– Gerekçeleri belirtilmek kaydıyla, sınav sonucuna yazılı olarak Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

– Sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini aday üzerinde bulunduracaktır.
– Gelirler Kontrolörlüğü mesleği hakkında ayrıntılı bilgi www.gelkont.gov.tr adresinden temin edilebilir.
– Sınavla ilgili olarak Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 0312 415 38 95 – 415 38 96 no’lu telefonlarından bilgi temin edilebilir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

ADRES BİLGİLERİ:

– Başkanlık: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
Dikmen Cad. Yeni Hizmet Binası Kat: 8

06100 Dikmen/ANKARA

– Ankara Grubu: Mithatpaşa Cad. No:15 ANKARA
– İstanbul Grubu: Büyükdere Cad. No: 189 4. Levent/İSTANBUL
– İzmir Grubu: Cumhuriyet Bulvarı No: 65 Konak /İZMİR