AB’ye Uzman Yardımcısı Aranıyor!

Kişisel Gelişim
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapmak üzere 100 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır. T.C.BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRET...
EMOJİLE

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapmak üzere 100 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

T.C.BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN;

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU;

1 – GENEL BİLGİLER

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği uyarınca; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak üzere 100 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Tarih, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak,

c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde, KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurulunun Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

d) ÖSYM tarafından, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda KPSSP8 puan türünde 70 ve üzerinde puan almış olmak.

3- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı ve değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Sınava girecek her aday başvuru yapmadan evvel 75 TL (yetmişbeşTL KDV dahil) sınav masrafını EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Merkez/ANKARA ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatırdıktan sonra; (http://www.meb.gov.tr/) internet adresinde yer alan "İş Talep Formu"nu Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu ve internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Kılavuzu"na uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz dolduracaklar ve formun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No:4 06800 Bilkent/ANKARA" adresine 30 Nisan 2010 Cuma Günü mesai saati bitimine kadar (saat:18:00) şahsen, elden veya posta ile (iadeli taahhütlü) teslim edeceklerdir. (Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İstenilen belgeler;

a) Milli Eğitim Bakanlığı internet adresinden (http://www.meb.gov.tr/) alınarak hatasız ve eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ve imzalı "İş Talep Formu" çıktısı,

b) Yüksek Öğretim Lisans diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği, lisans düzeyinde denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

d) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği,

e) T.C. Kimlik Numarası beyanı, (Nüfus Cüzdanı fotokopisi de ibraz edilebilir.)

f) Yazılı özgeçmiş,

g) 3 adet son üç ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan; KPSSP8 puan türünde 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere; atama yapılacak kadro sayısının on katına kadar aday Yazılı Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Yazılı Giriş Sınavına çağrılır.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 05 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (/) ve Milli Eğitim Bakanlığı (http://www.meb.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI

Yazılı Giriş Sınavı 16 Mayıs 2010 Pazar Günü saat 10:00’da yapılacaktır. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 05 Mayıs 2010-15 Mayıs 2010 tarihleri arasında (http://www.meb.gov.tr/) internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecek olup adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaklardır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

5-YAZILI GİRİŞ SINAVI

Yazılı Giriş Sınavı; Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi başlıklarından oluşur. Alan Bilgisi 40 puan, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 20 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı Giriş Sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70’tir.

Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından test usulünde yapılacaktır.

Alan Bilgisi Konuları;

Hukuk Fakültesi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ceza Hukuku, Genel İktisat

Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyasi Tarih, Genel İktisat, Anayasa Hukuku, Hukukun Temel Kavramları

İktisat Fakültesi: Makro İktisat, Mikro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi

İşletme Fakültesi: Üretim Yönetimi, Yönetim Organizasyonu, Finans, Hukukun Temel Kavramları, Genel İktisat

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Genel İktisat, Hukukun Temel Kavramları, Türkiye Ekonomisi

Mühendislik Fakültesi: Genel Matematik, Mühendislik Matematiği ve Diferansiyel Denklemler, Genel Fizik

Veterinerlik Fakültesi: İç Hastalıkları, Farmakoloji ve Toksikoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Zootekni

Ziraat Fakültesi: Tarım Ekonomisi, Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Toprak Bilgisi

Su Ürünleri Fakültesi: Ekoloji, Zooloji, Yetiştiricilik, Avlama ve İşleme Teknolojileri

İletişim Fakültesi: İletişimin Temel Kavramları, Hukukun Temel Kavramları, İletişim Kuramları

Matematik Bölümü: Lineer Cebir, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Analiz, Analitik Geometri

İstatistik Bölümü: Temel Kavramlar, Hipotez Testleri, Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Örnekleme Yöntemleri, Optimizasyon Teknikleri, Regresyon analizi

Sosyoloji Bölümü: Sosyoloji Kuramları, Toplumsal Gruplar ve Kategoriler, Kültür ve Toplum, Sosyo-Kültürel Bütünleşme, Türkiye’de Sosyoloji

Tarih Bölümü : Türk Kültürü Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Avrupa Tarihi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü: Şehir Planlamaya Giriş, Metropolitan Kent ve Metropolitanlaşma Süreci, Kent Planlama Süreci ve Temel Kavramlar, Kent Planlaması Türleri

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

Yazılı sınava ait bilgiler ve kurallar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sınav Başvuru Kılavuzunda" belirtilecektir.

6- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği internet adresinde (/) duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Giriş Sınavında, adayın çalışacağı alandaki bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önüne alınarak not verilir. Sözlü Giriş Sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70’tir.

7- DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSSP8 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

8- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Atanmaya hak kazanan adaylar, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği binası girişinde asılacak ilanda ve (/) internet adresinde duyurulacak olup, sadece atanmaya hak kazananlara tebligat yapılacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Giriş sınavını kazananların atamaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler; 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Başarılı olarak atanmaya hak kazandığı halde tebligatta belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.