Misyonerlik nedir? İslamdaki tebliğ anlayışıyla misyonerlik arasındaki farklar nelerdir?

İnanç
Misyonerlik nedir? Misyonerliğin genel amaçları nelerdir? İnkültürasyon nedir? Misyonerlik yerine kullanılan kelimeler.. Evanjelizm nedir? Şahitlik nedir? Beyan nedir? Diyalog nedir? İslam’daki ...
EMOJİLE

Misyonerlik nedir? Misyonerliğin genel amaçları nelerdir? İnkültürasyon nedir? Misyonerlik yerine kullanılan kelimeler.. Evanjelizm nedir? Şahitlik nedir? Beyan nedir? Diyalog nedir? İslam’daki tebliğ ve davet anlayışıyla Hristiyanlıktaki misyonerliğin farkları nelerdir? 

Misyonerlik, bir dinin özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere denir. Miladi 1. yüzyılda yaşamış olan Pavlus, günümüz Hristiyanlığındaki misyonerliğin metot ve uygulamalarının kurucusu sayılır. Pavlus bu amaca yönelik olarak Anadolu ve Yunanistan’ı kapsayan üç misyon yolculuğu yapmıştır.

Misyonerliğin genel amaçları nelerdir?

Misyonerlerin genel amacı Hristiyanlık inancının propagandasını yapmak ve Tanrının krallığı düşüncesini yaymaktır. İnanmayanları Hristiyanlaştırmaktır. Yeni kiliseler tesis etmektir.

Misyonerlik faaliyetleri zamanla;

Gidilen bölgelerdeki halkı dinlerinden tamamen uzaklaştırıp düşman etmek.

Siyasi bakımdan ülkede kargaşa çıkarmak

Ekonomik olarak da gidilen bölgeyi sömürgeleştirmek gibi olumsuz anlamlara gelmeye başlamıştır.

Misyonerlik yerine kullanılan bazı kelimeler şunlardır:

Evanjelizm: Hristiyanlığı duyurmayı, yaymayı ve benimsetmeyi amaç edinmektir.

Şahitlik: Hıristiyan bir kişinin, Hristiyanca yaşayarak Hristiyan olmayanları etkilemeye çalışmasıdır.

Beyan: İnsanlara İncil’i vaaz etmek suretiyle onları Hristiyanlaştırmaktır.

Diyalog: Hıristiyan olmayanlara İsaMesih’i tanıtmak ve bilinir kılmak amacıyla yapılan faaliyetlere verilen isimdir.

Günümüzde kullanılan en istismarcı misyonerlik metotlarından birisi inkültürasyon’dur. İnkültürasyon; İnsanları Hristiyanlaştırmak için onların aşina olduğu dinî ve kültürel tarzda davranmak demektir.

Misyonerlik faaliyetleri Hristiyanlık içindeki farklı mezhepler arasında da olmaktadır. Bir kiliseye mensup olan bir kişinin, başka bir kiliseye mensup misyonerler tarafından kilisesinin değiştirilmesine proselitizm (misyonerliğin istismarı) denilmektedir.

İslam’daki tebliğ ve davet anlayışıyla Hristiyanlıktaki misyonerlik anlayışı arasında ciddi farklar vardır.

Tebliğ ve davet; doğruların ilan edilip duyurulması iken misyonerlik; insanların ne yapıp edilip Hristiyanlaştırılması faaliyetidir.