Peygamberimiz Nasıl Bir Aile Reisiydi?

İslam
Sahabe sorar: "A­i­le­ye sı­kın­tı ver­mek, na­sıl o­lur?" Pey­gam­be­ri­miz ce­va­p verir: "Ki­şi, e­ve gel­di­ğ...
EMOJİLE

Sahabe sorar: "A­i­le­ye sı­kın­tı ver­mek, na­sıl o­lur?" Pey­gam­be­ri­miz ce­va­p verir: "Ki­şi, e­ve gel­di­ğin­de hanımı ürpe­rir, ço­cu­ğu i­se kor­ka­rak ondan ka­çar."
 
Dinimiz na­za­rın­da a­i­le sa­adeti, dün­ye­vî mut­lu­luk ve sa­adet­le­rin en bü­yü­ğüdür. A­i­le yu­va­sı da mü’mi­nin kü­çük bir cen­ne­tidir. Dinimize gö­re, bu de­re­ce yük­sek o­lan a­i­le sa­adeti­ni el­de et­me­nin yo­lu, a­i­le fert­le­ri­nin bir­bir­le­ri­ne kar­şı sa­mi­mi sev­gi, cid­di say­gı, tam bir bağ­lı­lık, kar­şı­lık­lı gü­ven ve em­ni­yet duy­gu­la­rı i­çin­de ol­ma­la­rı­na bağ­lı.
 
Bu ko­nu­da, e­vin re­i­si konumunda o­lan beylere bü­yük gö­rev düşüyor. Bir baba, ha­nı­mı­nı ve ço­cuk­la­rı­nı hoş tut­ma­lı, on­la­ra sert ve ha­şin dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­lı. A­i­le dı­şın­da kar­şı­laş­tı­ğı o­lay­la­rın sı­kın­tı­sı­nı e­ve ta­şı­ma­ma­lı. He­le baş­ka­la­rı­na o­lan kız­gın­lı­ğı­nın a­cı­sı­nı ev­de­ki­ler­den çı­kar­ma­ya as­la kal­kış­ma­ma­lı.
 
EVDE NELER YAPARDI?
 
Sa­ha­be ve on­dan son­ra ge­len büyüklerimizden Pey­gam­ber E­fen­di­mizin ev­de ne yap­tı­ğı­nı me­rak e­den kim­se­ler bu so­ru­yu Haz­re­ti ­i­şe’ye yöneltiyorlar. O­nun ver­di­ği ce­vap, bi­ze Peygam­ber E­fen­di­mizin ne ka­dar sa­de bir ya­şan­tı sür­dü­ğü­nü öğretiyor:
 
"Her­kes e­vin­de ne ya­par­sa onu ya­par­dı. El­bi­se­si­ni ya­mar, a­yak­ka­bı­sı­nı ta­mir e­der, ko­yun­la­rı­nı sa­ğar, ken­di i­şi­ni ken­di ya­par­dı."
 
HANIMINA NASIL DAVRANIYORDU?
 
Efendimiz hanımlarının faziletlerini söyler, onları sevdiğini ifade eder, onları yolculuk esnasında bineğine alır, hanımının bineğine binmesinde yardımcı olur, hatta kendi dizine bastırarak onların binmesini sağlar, kendisine gelen yemek davetine "hanım da olursa" kaydıyla icabet eder, hanımlarından biri kederlenip ağladığı zaman hemen gözyaşlarını elleriyle silerek teselli ederdi.
 
Bazı rivayetler, Efendimizin evdeki bazı işlerde hanımlarına yardımcı olduğunu göstermektedir. Hz. Aişe validemiz, evde Efendimizin ne yaptığı sorusuna: "Ailenin hizmetinde olur, namaz başlayınca çıkardı…" şeklinde cevap vermiştir.
 
Bu işlerin neler olduğunu da başka bir keresinde yine Aişe annemiz, "A­yak­ka­bı ta­mi­ri, el­bi­se ya­ma­ma­sı, di­kiş, el­bi­se te­miz­li­ği ve siz er­kek­le­rin ev­de yap­tı­ğı her çe­şit iş" şek­lin­de a­çık­lı­yor­du. (Bu­ha­ri, E­zan, 4)
 
ŞİDDET UYGULADI MI?
 
Peygamber E­fen­di­miz, ken­di­ni gö­rüp din­le­me bah­ti­yar­lı­ğı­na e­ren ar­ka­daş­la­rı­na, ya­ni as­hâb-ı ki­ra­ma yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rın bi­rin­de, hanıma kö­tü dav­ran­ma­nın çir­kin­li­ği ko­nu­su­nu e­le al­mış ve bu­nun yan­lış bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu söy­le­miş­tir.
 
A­ca­ba bu ko­nu­da E­fen­di­mizin uy­gu­la­ma­sı na­sıl­dı? Bu­nun ce­va­bı­nı da Hz. ­i­şe va­li­de­miz­den a­la­lım: Hz. ­i­şe, Re­sû­lul­lah’ın, ha­ya­tı bo­yun­ca kim­se­ye kö­tü dav­ran­ma­dı­ğı­nı, hiç­bir ha­nı­mı­na kö­tü söz söy­le­me­di­ği­ni, hat­ta hiç­bir şe­ye e­liy­le vur­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek­te­dir.
 
Ka­dı­na kö­tü dav­ran­mak bir ya­na, ko­ca­sı­nın o­na küs­me­si­ni bi­le doğ­ru bul­ma­yan E­fen­di­miz, "Bir kim­se ha­nı­mı­na kin bes­le­me­sin. O­nun bir hu­yu­nu be­ğen­mez­se bir baş­ka hu­yu­nu be­ğe­nir" (Müs­lim, Ra­dâ’, 63) de­miş­tir.

Peygamberimizin hayatından alacağımız ne çok ders var. Sizce de öyle değil mi?
 
TEFEKKÜR ATLASI
 
Hepimizi ebedi bir gençlik bekliyor
 
İnsan pek çok şeyi sever. Mesela gençliği, hayatı, makamı, serveti, şöhreti… Ve insan, sevdiği bu şeylerden ayrılmaktan hoşlanmaz. Daima onlarla beraber olmak ister. Fakat ister istemez bunlardan ayrılır. Bu ayrılık, insan ruhunda derin yaralar açar, ona ıztırap verir.
 Demek ki insan ayrılık istemiyor. Devam ve beka arzu ediyor. Onun bu fıtri ihtiyacı ebediyet yurdu olan ahirette telafi edilecektir. Oradaki gençliğin ihtiyarlığı yoktur. Oradaki hayat hiç bitmez. Orada makamlar geçici değildir. Oradaki servetler tükenmez…
 
SÖZÜN ÖZÜ
 
1. Bir baba, ha­nı­mı­nı ve ço­cuk­la­rı­nı hoş tut­ma­lı, on­la­ra sert ve ha­şin dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­lı.
 2. Efendimiz eşine karşı şiddet uygulamıyor, bu konuda çevresindekileri ikaz ediyordu.
 3. Peygamberimiz her yönüyle olduğu gibi aile reisi yönüyle de bizim için ideal bir örnektir.

Bugün