İşte Avukatlık Ücret Tarifesi

Hukuk
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret    1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 125,00 YTL takip eden her...
EMOJİLE

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 

 

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 125,00 YTL
takip eden her saat için 60,00 YTL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 250,00 YTL
takip eden her saat için 125,00 YTL
3. Yazılı danışma için 250,00 YTL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto
düzenlenmesinde 150,00 YTL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 250,00 YTL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi
ve benzeri belgelerin hazırlanması 750,00 YTL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari
işlerle ilgili sözleşmeler 750,00 YTL
 

İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın
tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi
için 180,00 YTL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona
erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 300,00 YTL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin
çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve
Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.250,00 YTL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 575,00 YTL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 

a) Duruşmasız ise 2.500,00 YTL
b) Duruşmalı ise 4.350,00 YTL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 460,00 YTL
2. Anonim şirketlerde 775,00 YTL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 775,00 YTL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
 

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz,
ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve
tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 160,00 YTL
b) Duruşmalı ise 220,00 YTL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin
takibi için 285,00 YTL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 500,00 YTL
 

İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra dairelerinde yapılan takipler için 160,00 YTL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 160,00 YTL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 285,00 YTL
4. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 160,00 YTL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 250,00 YTL
6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için 310,00 YTL
7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 575,00 YTL
8. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 250,00 YTL
9. Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.350,00 YTL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.250,00 YTL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 575,00 YTL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.250,00 YTL
13. Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 625,00 YTL
14. İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 400,00 YTL
b) Duruşmalı ise 500,00 YTL
15. Yargıtay?da ilk derecede görülen davalar için 1.250,00 YTL
16. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede
görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 575,00 YTL
b) Duruşmalı ise 1.250,00 YTL
17. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay?da temyiz yolu
ile görülen işlerin duruşması için 625,00 YTL
18. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 625,00 YTL
19. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 1.850,00 YTL
b) Diğer dava ve işler 1.000,00 YTL
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 20.000,00 YTL için %12
2. Sonra gelen 30.000,00 YTL için %10
3. Sonra gelen 50.000,00 YTL için %8
4. Sonra gelen 150.000,00 YTL için % 6
5. Sonra gelen 400.000,00 YTL için % 4
6. Sonra gelen 600.000,00 YTL için % 2
7. Sonra gelen 1.000.000,00 YTL için %1
8. 2.250.000,00 YTL?dan yukarısı için %0,1
 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme