Bu meslektekiler için bilirkişilik şansı

Hukuk
Bilirkişi müracaatı için şartlar: İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda bilirkişi olabilme şartları da sıralandı. Bilirkişilik başvurusu i...
EMOJİLE

Bilirkişi müracaatı için şartlar:

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda bilirkişi olabilme şartları da sıralandı.

Bilirkişilik başvurusu için yapılan ilan şöyle:

12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”in geçici 1. ve 2. Maddesince hazırlanan, çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek C bendinde belirtilen uzmanlık dallarına ait bilirkişi listesine başvurmak için, başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

A. Başvuru kabul şartları :

1. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

2. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

3. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

4. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

5. Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

6. Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

7. Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

8. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

9. Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak, 1/4

10. Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 14 MAYIS-30 MAYIS 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilir. UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanarak belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir.

11. Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

B. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

2. Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan,

3. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.)

4. Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

5. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

7. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

NOT: Komisyonumuzca Ceza Muhakemesi Kanununa göre oluşturulan ve halihazırda yürürlükte bulunan 2012 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı bulunan bilirkişiler, başvuru için gerekli evraklardan güncelliğini yitirmemiş olan evraklarını, Komisyonumuzda bulunan dosyalarından bir örneğini almak suretiyle Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre oluşturulacak bu listeye başvuruları sırasında sunabilirler.

C. İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları :

 

 • Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık
 • Diş Hekimliği
 • Grafoloji, Adli Bilimler Uzmanı, Belge İnceleme Uzmanı
 • Mimar
 • Şehir Plancısı
 • Emlak Komisyoncusu, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Hesap Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir
 • Banka Müdürü
 • İnşaat Mühendisi
 • Makine Mühendisi
 • Orman Mühendisi
 • Metalürji Mühendisi
 • Kimya Mühendisi
 • Tekstil Mühendisi
 • Elektrik Mühendisi
 • Elektronik Mühendisi
 • Malzeme Mühendisi
 • Gıda Mühendisi
 • Kontrol Mühendisi
 • Haberleşme Mühendisi
 • Ziraat Mühendisi
 • Bilgisayar Mühendisi
 • Yazılım Mühendisi
 • Endüstri Mühendisi
 • Maden Mühendisi
 • Bilgisayar Programcısı
 • İMKB ve SPK Uzmanı
 • İnsan Kaynakları Uzmanı
 • Jeofizik Mühendisi
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
 • Jeoloji Mühendisi
 • Su Ürünleri Mühendisi
 • Endüstri Mühendisi
 • Çevre Mühendisi
 • Gıda Mühendisi
 • Peyzaj Mimarisi
 • Yangın Uzmanı
 • Biyolog, Fizikçi, Matematik Uzmanı
 • İç Mimar
 • Tıp Doktorları (Tüm alanlar)
 • Veteriner
 • Ressam
 • Heykeltıraş
 • Kuyumcu
 • Sanat Tarihçisi, Eski Eser Uzmanı
 • Basın-Yayın Uzmanı
 • Bina Yöneticiliği
 • Havacılık ve Sivil Havacılık Uzmanı
 • Silah, Balistik, Kriminoloji, Narkotik Maddeler Uzmanı
 • Otomotiv Uzmanı
 • Psikolog, Pedagog
 • Muhasebeci
 • Mobilyacı
 • Ayakkabıcı, Derici
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • TV Program Yapımcısı
 • Profesyonel Fotoğrafçı
 • Değerli Taş Uzmanı
 • Hasar Eksperi, Sigorta Eksperi
 • Matbaacı
 • Petrol ve Ürünleri Uzmanı
 • Eczacılık
 • Yabancı Hukuk, Örf ve Adet Hukuku ile Yürürlükten Kalkmış Hukuk Uzmanı
 • Trafik
 • Bilişim Uzmanı
 • Güzel Sanatların Tüm Dalları
 • Tasarımcı
 • Sinema Yönetmeni
 • Müzik Yapımcısı
 • Edebiyat
 • Fuarcılık
 • Vergi Uzmanı
 • Ulaştırma ve Uluslar arası Taşımacılık, Lojistik Uzmanı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 • Aktüerya
 • Harita ve Kadastro Mühendisi
 • Ekonomist, İktisatçı
 • İç Mimar
 • Pilot
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
 • Eşya Değer Tespiti Uzmanı
 • Fikir ve Sanat Eserleri Uzmanı
 • Deniz Ticareti Uzmanı
 • Tercüman, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Osmanlıca, Rusça vb.)
 • Sağır ve Dilsiz Tercümanı, Dudak Okuma Uzmanı
 • Marka Patent Uzmanı
 • Arkeolog
 • Gemi Kaptanı, Sovtaj Uzmanı, Deniz Taşımacılığı Uzmanı
 • Turizm, Otel, Seyahat İş ve İşlemleri Uzmanı

Başvuruları kabul edilenlere ait liste 15 HAZİRAN 2012 günü İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

Listede adı bulunanların 18 HAZİRAN – 22 HAZİRAN 2012 tarihlerinde Saat : 14:00 – 16:30 arasında yemin için Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

HABER 7

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme