Nasıl polis olunur?

Mesleki Eğitim
Türkiye’de polis olmak için 4 yol bulunmaktadır. 1)-Bunlardan ilki, lise düzeyindeki Polis Koleji’dir. Ankara’da ve Bursa’da yatılı eğitim veren 2 Polis Koleji bulunmaktadır. P...
EMOJİLE

Türkiye’de polis olmak için 4 yol bulunmaktadır.

1)-Bunlardan ilki, lise düzeyindeki Polis Koleji’dir. Ankara’da ve Bursa’da yatılı eğitim veren 2 Polis Koleji bulunmaktadır. Polis Kolejine başvuran adaylar arasından Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adayların değerlendirmesi OYP’ye (Orta öğretime yerleştirme puanı) göre yapıldıktan sonra, adayların başarı ve puan durumları MEB tarafından Ankara Polis Koleji Müdürlüğüne verilmektedir.

Bir yıl İngilizce hazırlık okuyup koleji 4 yılda bitiren öğrenciler, Polis Akademisi’ne sınavsız girmeye hak kazanıyor. Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan kolejliler, birinci sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükselebiliyorlar.

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar internet üzerinden ilanen duyurulur. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmez. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sırasıyla; Mülakat sınavı, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı (test) Sınavına girerler

1.Mülakat Sınavında; Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Mülakat başlıklı 13’üncü “Mülakatta adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilir. Bu hususlarda yeterli görülen aday, mülakatta başarılı sayılır…” maddesinin yanı sıra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin “Öğrenci Alımlarında Doktor Görevlendirilmesi” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan “Öğrenci alımları için yapılacak sınavlarda, doktor, sınav komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde Yönetmelik hükümlerine göre yapar.” Hükmü gereğince mülakat komisyonunda görevli doktor tarafından ilk bakışta ve fiziki kontrolde anlaşılabilecek ortopedik rahatsızlıklar, görülebilecek yerlerde eşgal belirleyici iz ve vücutta orantısızlık gibi çok belirgin ve öğrenci olmasına engel sağlık sorunu olanlara bakılmaktadır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınır.

2.Beden Eğitimi Sınavında; Beden Eğitimi sınavı zamana karşı puanlama usulü ile yapılacağından, adaylar kendi durumlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulur.

Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır.

3.Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılır.

Matematik 30, Fen Grubu 25, Türkçe ve Dil Yeteneği 20, Sosyal Grup 15, Yabancı Dil 10, TOPLAM 100

2)-Polislik için ikinci yol ise, 2 yıllık eğitim veren Polis Meslek Yüksekokullarıdır (PMYO). 2010 yılı için YGS’den en az 300 puan alanlar başvurabilecektir.

PMYO’lar için belirlenen şartlar şunlardır:

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak veya 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,
d)Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,
e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 – 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır.)
ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3. Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak şartları aranır.
Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

3)-Üçüncü yol ise Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’dir (PA GBF). Amir yetiştiren Akademi’ye 2006 yılında 1145 aday başvurmuştur.

a-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
b-Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
c-Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1988 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaşa göre İşlem yapılır.
ç-Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
d-Sağlık durumu yönünden. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
e-Herhangi bîr eğitim-Öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
f-Fakültenin eğitime başlama tarihînde askerlikle ilişiği bulunmamak,
g-Lise mezunları için (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (250) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (165) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak
ğ-Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak
h-Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. Bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
i-Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
j-Türk Ceza Kanunu md. 53’te belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile Devlet Memurları Kanununu md. 48/A-5’te sayılan suçlardan dolayı,
k-Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
l-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
m-Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
n-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
o-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.

Adaylar, internet üzerinden ön başvurularını yaparlar. Mülakat sınavı için internet üzerinden randevu verilir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde asıl başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu’ nde başvuru sırasında İstenen belgeler ile birlikte hazır bulunurlar.

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar İse Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu’nde yapılacak olan Yazılı Sınava katılırlar.
Mülakat, Fiziki Yeterlilik ve Yazılı Sınav sonuçlarının tümü adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20:00′ den sonra internet adresinden yayınlanır.

4)-Son yol ise, üniversite mezunlarının alındığı, 6 aylık Polis Meslek Eğitim Merkezleri’dir (POMEM). Başvuru yapan üniversite mezunları arasında her daldan mezun bulunmaktadır.  Açıköğretim Fakültesi mezunlarının başvurusu da kabul edilmektedir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) Giriş Koşulları şunlardır:

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.
d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.

5)-Bunun yanında, göreve polis memuru olarak başlayanların, rütbe alıp amirlik sınıfına geçmeleri de olasıdır. Komiser yardımcılığı kursu sınavına girip belli bir süre (9 ay) eğitim gören kişi komiser yardımcısı olarak meslek hayatına başlar ve rütbesi yıllar içinde yükselir.

Komiser yardımcılığı ile ilgili şartlar şunlardır:

Emniyet Teşkilatı’nın amir ihtiyacını karşılak üzere Polis Akademisi’nden mezun olanlar göreve komiser yardımcısı olarak başlamaktadırlar. Bunun yanında, meslek hayatına polis memuru olarak başlayanların da komiser yardımcısı olabilmesi ve yükselebilmesi mümkündür. Bunun için, yapılan Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı’nı kazanması ve bu kursa devam edip başarılı olması gerekmektedir. Mezun olan kişi  meslek hayatına komiser yardımcısı olarak başlar ve belli zaman aralıklarında rütbesi yükselir.

Resmi Gazetenin 14.8.2004 tarihli nüshasında yayımlanan düzenleme ile emniyet personelinin rütfe terfilerini belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 1- Artık lise mezunları komiser yardımcısı olamayacaktır. 2- Komiser yardımcılığı kursuna giriş için yapılacak sınav ÖSYM veya MEB’e de yaptırılabilecek. 3- Yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılacaktır.

Polis memurlarının komiser yardımcılığı rütfesine terfisi 2001 yılında yürürlüğe giren "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Komiser Yardımcılığı Kursuna katılmaları ile mümkündür. Komiser yardımcılığı kursuna katılma şartları ise bugünkü Resmi Gazetede yapılşan değişilik ile yeniden düzenlenmiştir.

Son düzenlemeye göre şartlar şu şekildedir:

POLİS MEMURLUĞUNDAN KOMİSER YARDIMCILIĞINA TERFİ ETME

KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU

Madde 41 – Genel Müdürlükçe, kısa ve uzun vadeli kadro planları yapılarak, yıllık amir ve memur ihtiyacı belirlenir. Polis amirine ihtiyaç duyulması halinde; boş kadro sayısına göre polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır.
Polis memurlarının komiser yardımcılığına terfi edebilmesi için açılacak komiser yardımcılığı kursunu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulama eğitimini başarı ile tamamlaması şarttır.

KURSA BAŞVURUDA ARANACAK NİTELİKLER
Madde 42 – Komiser Yardımcılığı kursuna katılmak isteyen adaylarda;
a) (Değişik bend: 14/08/2004 – 25553 S.R.G. Yön/1.mad) *1* En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,
c) Son 3 yıl sicilinin olumlu olması,
d) Son 3 yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,
e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,
g) (Değişik bend: 14/08/2004 – 25553 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak,

KURSA KATILMA SINAVI
Madde 43 – Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurları, komiser yardımcılığı kursu için hazırlanacak çoktan seçmeli yazılı test sınavına alınırlar.

(Değişik fıkra: 14/08/2004 – 25553 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden yapılır. Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda değerlendirilir.
(Değişik fıkra: 14/08/2004 – 25553 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir.

Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve bu Yönetmelikte yer almayan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme ve komiser yardımcılığı kursuna ilişkin diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir.

SINAVDA SORULACAK SORULAR
Madde 44 – Sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir.
a) Anayasa ve İdare Hukuku %10,
b) Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku %20,
c) Polisi İlgilendiren Mevzuat %40,
d) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10,
e) İnsan Hakları %10,
f) Genel Kültür %10,

EĞİTİM PROGRAMLARI VE SÜRESİ
Madde 45 – Komiser yardımcılığı kursu eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.
Kurslar en az 9 ay sürelidir.

KURS SIRASINDAKİ SINAVLAR
Madde 46 – Kursta; ara, kurs bitirme, bütünleme, engel, engel bütünleme sınavları yapılır.
Bir dersin kurs bitirme sınavına girebilmek için devamsız duruma düşmemiş olmak şarttır.
Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin kurs bitirme, bütünleme, engel ve engel bütünleme sınavlarında başarılı olabilmesi için 100 tam not üzerinden 60 alması şarttır. Ders başarı notu, ara sınav not ortalaması ile kurs bitirme veya bütünleme veya engel veya engel bütünleme sınav notunun aritmetik ortalamasıdır. Bir dersten başarılı olmak için ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.
Bütünleme veya engel bütünleme sınavlarında başarısız olanların kursla ilişiği kesilir.

KURSA DEVAM MECBURİYETİ
Madde 47 – İdarece kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle kursun başlama tarihinden en çok 5 ders günü sonra kursa iştirak edenlerin devam etmedikleri süre devamsızlıktan sayılmaz. 5 ders günü içinde kursa katılmayanlar kursa kabul edilmezler.
Kursiyerlere kurs müddetinin 1/10 ders günü oranında izin verilebilir. İzinli, raporlu veya izinsiz olarak kurs süresinin 1/10 ders gününden fazla devamsızlığı olan personelin kursla ilişiği kesilir. Mazeretsiz olarak devamsızlık sebebiyle ilişiği kesilenler hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümleri uygulanarak bir daha herhangi bir kursa iştirak ettirilmezler.

İZİNLER
Madde 48 – Kursiyerlere, yarı yıl izni, resmi tatil izni, evci izni, mazeret izni, günü birlik izin ve gece yatısı izni olmak üzere 6 tür izin verilebilir.
Ek Madde 1- (Ek madde: 4/7/2005-2005/9130 B.K. Yön/3.mad)
Bu Yönetmelikte geçen yazılı sınavların soru ve cevapları, sınavdan sonra 24 saat içinde POL-NET’te yayımlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Madde 49 – 09/07/1993 tarihli ve 93/4633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbe Yükselmeleri ile Görev Unvanlarında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – 4638 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 21/04/2001 tarihinden önce, 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olup (B) Grubundan (A) Grubuna geçen polis amirleri, (A) Grubunda değerlendirilir.

Geçici Madde 2 – Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine ve 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılacak yazılı sınav, 01/01/2002 tarihinden sonra terfi edecek personel için uygulanır.

Geçici Madde 3 – 4638 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21/04/2001 tarihinde halen Emniyet Amiri rütbesinde bulunan ancak, eğitim yönünden (4) yıllık yüksek okul mezunu olmayan polis amirleri (4) yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları halinde (A) grubu polis amiri olarak değerlendirilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 50 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

polislik.net