İşte Geçmişten Günümüze Sınav Sistemi…

Eğitim Güncel
İşte Geçmişten Günümüze Sınav Sistemi… 05-03-2013 12:07 Çıktı Al | Mail Gönder | Yorum Yaz Üniversiteye giriş sistemi yine değişiyor. Bugünlere nasıl geldik? İşte ÖSYM’...
EMOJİLE

İşte Geçmişten Günümüze Sınav Sistemi…

05-03-2013 12:07

Çıktı Al | Mail Gönder | Yorum Yaz
Üniversiteye giriş sistemi yine değişiyor. Bugünlere nasıl geldik? İşte ÖSYM’nin tarihsel gelişimi;
 
   

 
 

Cumhuriyet döneminde, 1960’lı yıllara gelinceye kadar lise mezunları az olduğundan pek çok fakülte, kendisine başvuran bu mezunları sınavsız kabul etmiştir. Kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işini, genellikle şu yolların birini izleyerek yapmıştır: (a) Başvuru sırasını dikkate alma ve ihtiyaç kadar adayı kabul ettikten sonra kayıtları durdurma, (b) Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlarını kabul etme, (c) Başvuranları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci alma.

Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarına da yükseköğretime başvurma hakkı verilmesiyle, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır. Bu son durumda öğrenciler, sınavlara katılabilmek için ülke içerisinde şehirden şehire koşuşturmak zorunda kalmışlar; aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerine katılamama durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, adaylar ve velileri arasında önemli yakınmalara yol açmıştır.

1960’lı yıllarda, önce bazı üniversiteler kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamışlar; sonra bazı üniversiteler bu amaçla birlikte hareket etme yoluna gitmişlerdir. Aday sayılarındaki artış, sınavlarda çok sorulu ve objektif tip testlerin hazırlanmasını, başvurma, puanlama, seçme ve yerleştirme, sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilgiişlem yöntem ve araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir.

1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasını uygun bulmuş ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine dayanarak 19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM) kurmuştur. Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, 1981 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.

1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. ve 45. maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu haline getirilmiştir.
 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 1974 ve 1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğleden sonra birer olmak üzere iki oturumda, 1976-1980 yıllarında aynı günde ve bir oturumda uygulanmış; 1981 yılından itibaren iki basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. İki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nisan, ikinci basamağı oluşturan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayı içinde uygulanmıştır.

1974 yılından itibaren adaylardan yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri de toplanmış ve adaylar puanlarına ve tercihlerine göre yükseköğretim programlarına merkezi olarak yerleştirilmiştir. 1982 yılından itibaren de ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları toplanmaya başlanmış ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli ağırlıklarla sınav puanlarına katılmıştır.

1987 yılından itibaren, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belli alanlarda toplayan adaylara, sınavda belli testleri cevaplama, diğerlerini cevaplamama olanağı tanınmıştır.

1999 yılında iki basamaklı sınavın ikinci basamağı kaldırılmış, sınav ÖSS adı altında tek basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. Aynı yıl ayrıca ortaöğretimdeki alanlardan mezun olanların aynı alandaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde OBP’nin daha yüksek bir katsayı ile çarpılması uygulamasına da geçilmiştir.

1999 yılındaki değişiklikte önceki yıllarda uygulanan ÖSS’de herhangi bir değişiklik yapılmamış, sınavda sorulara temel teşkil eden bilgilerde temel eğitim müfredatının üstüne çıkılmamıştır. 2006-ÖSS’de yapılan değişiklikle sınavın bir basamakta uygulanmasına devam edilmiş, ancak soruların bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi ÖSS tipinde sorulmuş, bir kısmı ise tüm lise müfredatı göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

ÖSYM’nin halen yapmakta olduğu sınavlar şöyledir:

• Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)

• Yabancı Dil Sınavı (YDS)

• Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

• Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

• Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS)

• Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) (yılda iki kez)

• Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı

• Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) (yılda iki kez)

• Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (yılda iki kez)

• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) (yılda iki kez) • TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)

• Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS)

• Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS)

• Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

• Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar

GÜNÜMÜZDE SINAV SİSTEMİ

Katsayı uygulaması

1998 yılına kadar İmam Hatip Liselerinin başarı ortalamalarının diğer lise ve ortaöğrenim türlerine göre yüksek oluşu nedeniyle 1999 tüm meslek liselerine ÖSS ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Ortaöğretimden mezun olunan alanın, yükseköğretimde devamı niteliğindeki alanları tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları yüksek katsayıyla, başka bir alandaki (Alan dışı) programı tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ise daha düşük bir katsayıyla çarpılmaktadır. Öğretmen Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve diğer meslek liseleri mezunlarının kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına girişlerinde de ek puan verilmektedir. 2010’da uygulanmaya başlanacak yeni ÖSS sistemi ile birlikte katsayı uygulaması kaldırılacak, sınava giren herkesin katsayısı 0,15 ile çarpılacaktı. Fakat yeni bir itiraz ile bu uygulama şuanda uygulanmayacaktır.

Mevcut sınav sistemi

Yükseköğretime Geçiş Sınavı

Ana madde: Yükseköğretime Geçiş Sınavı

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 2010 yılından itibaren uygulayacağı yeni sınav sisteminin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı Mart ayının sonu ile Nisan ayının başı arasında yapılacaktır. Yüksek öğretime geçiş sınavı şu anda uygulanan ÖSS-1 olarak bilinmektedir. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bİlimleri olmak üzere 4 bölümden oluşacaktır. Her bölümden 40 soru olmak üzere 160 soru sorulacaktır. 160 soruya 160 dakika verilecektir. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı geçen öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınavı’na girmeye hak kazancaktır.Sınavlar şifreli bir sisteme göre yapılmaktadır.

Lisans Yerleştirme Sınavı

Ana madde: Lisans Yerleştirme Sınavı

YÖK 2010 yılından itibaren 1999 yılı öncesi gibi 2 sınavlı sisteme dönüleceğini açıkladı ve ikinci sınavın 5 ayrı sınavdan oluşacağını açıkladı.

Matematik-Geometri Sınavı (LYS 1),
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2),
Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3),
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4)

Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) olmak üzere 5 alanda yapılacağı bildirildi.

Lisans Yerleştirme Sınavının adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıköğretim dışındaki, örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlar olacağı ifade edildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, "Yükseköğretime Geçiş Sınavı"ndaki test puanları üzerinden belirli yeterliliklerin aranması, LYS’deki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları, üniversitelerden görüş almak suretiyle puan türlerinin niteliğini ve niceliğini belirleme, aynı yükseköğretim programı için birden fazla puan türü tanımlanması hususları ile yükseköğretime geçiş sisteminin gereksinim duyduğu diğer konular YÖK Genel Kurulu tarafından daha sonraki toplantılarında karara bağlanacak” bilgisine yer verildi.

Yurt dışında ÖSS

2011 yılı şartlarında İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Malta gibi ülkelerde devlet olsun özel olsun üniversiteler Türkiye’de ÖSS’yi şart koşmaz. Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerde ise ÖSS sınavı almadan ücretli eğitim verilebilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerindeki devlet üniversiteleri ücretlendirme hariç ÖSS’den barajı geçilmesini şart koşar. Çin ÖSS sınavında en zahmetli ülkelerdendir, bugünün istatistiklerine göre GAO KAO’ya yaklaşık 10 milyon kişi girmekte, Sınav 3 günde yapılmakta 9 saat sürmektedir.

2013 Üniversiteye Giriş Sistemi Sil Baştan Değişiyor!

Öğrenci başvuracak, fakülte kendi sınavıyla seçip alacak.
Bakan Avcının üniversiteler kendi seçsin dediği sistemin taslağına göre öğrenciler fakültelere başvuracak, fakülteler seçecek. İlk yılın ardından yeteneklerine göre alana kaydırılacak.
Milli Eğitim Bakanlığının liseye girişten sonra üniversiteye giriş sisteminde de yaptığı çalışmalar Başbakanlıkta yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında ABD Modelinin ağırlık kazandığı bildirildi. YÖK Yasa taslağı içinde ele alınacak yeni sınav sistemi çalışmaları Başbakanlıkta oluşturulan bir birim tarafından yeniden yazılıp 1 ay içinde TBMMye sevkedilecek. ABDde uygulanan modelin benzerine ilişkin sistem üzerinde çalışıldığı, sistemin şu şekilde işleyeceği ifade ediliyor.

Bölüme kayıt yok
– Öğrenci bölüme değil fakülteye kayıt yaptıracak. Örneğin mühendislik fakültesine kayıt yaptıran öğrenciye 1 yıllık temel mühendislik bilgileri verilecek. Öğrenci 2. yılında mühendislik alanına yönelebilecek. 3. sınıfta da ek dersleri alıp bölüm değiştirme imkanına sahip olacak.
– Öğrencileri fakültelerde oluşturulacak kurullar seçecek. İtirazlar YÖKe de yapılabilecek. Üniversiteler sınavlarını ÖSYM ile anlaşarak ÖSYMnin koordinasyonunda da yapabilecek.

 

YGSde son 4 yıl
– 4 yıllık bir geçiş sürecinin ardından merkezi sınav kalkacak.
– YGS – LYSlerde de, bazı üniversiteler (İlk etapta ODTÜ, Boğaziçi İTÜ gibi üniversiteler) kendi sınavlarını yapabilecek. Sınavlarda lisedeki ders dışı beceri ve başarılara da bakılacak.
– İlk yıl 30-35; ikinci yıl 60 civarında; 3. yıl da 100e yakın üniversitenin kendi öğrencisini alması planlanıyor.
– Sistem oturduktan sonra genel merkezi sınavın kaldırılması planlanıyor.
Fakülte niyet soracak
– Öğrenci fakülteye başvuracak. Fakülteler MEBte tutulan ve öğrencilerin yeteneklerinin yer alacağı dosyaları inceleyecek ve yetenek sınavına alınacak. Sınavlarda öğrencilerin notunun yüzde 50 veya 60ını belirlenecek.
– Her fakülte öğrenciden niyet mektubu alacak ve öğrencinin ne yapmak istediği ve gelecek planları konusunda bilgi edinecek.
– Öğretmenlerin raporları da incelenecek

Osmanlı zamanında mevcut sistemde sorular nasıldı?

Sene 1317 miladi olarak da 1901 yılı…Hukuk fakültesi giriş imtihanlarının  ikinci basamağı…bir nevi zamanının ÖYS si…

Ders:Arapça

lâ tanzur ila mâ kâl, vanzur ila mâ kâl

sual1: tercümesini yapınız , ibareyi düzeltiniz?

sual2: Kâle’nin i’lali, siga i muttaride ve muhtelifesini yazınız ?

sual 3: cümleyi tahlil ediniz, fiil ve failin Arapça tarifi ?

sual4: bu cümleden bir kaziyye i iktiraniyye yapınız. Kaziyye-i şartiyye yapılamaz mı ? sebebi, kaziyyenin arapça tarifi ?

sual5: bu cümle aksam-ı kelamdan hangi kısma dahildir? mecazın tarifi ?

Süre: çeyrek saat

Ders: Tarih

Sual1: İskender-i Kebir’ in şark seferleri ? vefatıyla mülkünün 4 generali arasında nasıl taksim olduğu?

Sual2: Hazreti Ömer’in Kudüs’e duhulü; İskenderiye Kütüphanesi hakkında malumat-ı tarihiyye ?

Sual3: Yavuz Sultan Selim’in Harameyn fethindeki nutk ı celadetleri ve Mercidabık Muharebesi ?

Süre:10 dakika

Ders: Coğrafya

Sual1: Avrupadaki burunlar ve meşhur şehirler ?

Sual2: Berzahlar, körfezler ?

Sual3: Beş kıtadaki payitahtlar, nüfus-ı umumileri, teşkilatları ?

Sual4: Osmanlı ülkeleri, taksimat ı mülkiyyesi?

Sual5: Trabzon viyaletinin mahsulat ve mamulat ı ziraiyyesi

süre: çeyrek saat

Ders: Hesap

Soru1: İki meçhullü bir muadele?

soru2: Faiz, şirketten bir mesele ve bunların tarifleri ?

sual3: Logaritmanın tarifi, logaritma cetvellerinde bulunmayan adetlerin ensabının nasıl tayin olunacağı?

Üniversitehaber.com