Prof.Dr.İbrahim Çapak kimdir?

Biyografi
1971’de Bingöl’de doğan İbrahim ÇAPAK, İlkokul ve ortaokulu ve liseyi burada tamamladı. Bingöl İmam Hatip Lisesinden 1989 tarihinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başla...
EMOJİLE

1971’de Bingöl’de doğan İbrahim ÇAPAK, İlkokul ve ortaokulu ve liseyi burada tamamladı. Bingöl İmam Hatip Lisesinden 1989 tarihinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı.

1994 yılında adı geçen Fakülteden mezun oldu. 1997 yılında Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu.

1997 yılında Marmara Üniversitesinde Yüksek lisansını, 2003’te Ankara Üniversitesi’nde Gazali’nin Mantık Anlayışı isimli tezi ile doktorasını tamamladı.

Sakarya Üniversitesinde 2006 yılında doçent, 2012 yılda da Profesör oldu. Çalıştığı Fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görevlendirildi. Kıbrıs Yakın Doğu İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Kıbrıs İslam Tetkikleri Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktı.

17 Mart 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan tarafından Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Başta yazmalar başkanlığı olmak üzere birçok bilimsel kuruluşta yayın kurulu üyeliği yapmakta olan ÇAPAK Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Çapak’ın Türkçe ve yabancı dillerde birçok yayını olup, bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.
Kitaplar
1. Stoa Mantığı ve Farabi’ye Etkisi, Ankara 2006.
2. Gazali’nin Mantık Anlayışı, Ankara 2005.
3. Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller, Ankara 2011.
4. Anahatlarıyla Mantık, İstanbul, 2012
Makaleler
1. “Porphyrios ve Ebherî’nin İsagoci’leri Bağlamında Fârâbî’nin İsagoci’si”, Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara 7-8 Ekim 2004. Ankara 2005, s.101-117.
2. “İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı” Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, Bursa,
3. “Yusuf b. Osman İskilibi’nin Lisanü’l-Mantık Fi Maarifi’n-Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’nin İsagoci’si ile Karşılaştırması” Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum
4. “Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tasdik Yolları”, 9-11 Ekim 2008 Sivas.
5. “Amidi’nin Mantık Anlayışı”, 24-26 Ekim 2008 Diyarbakır
6. “Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler”, 9-11 Ekim 2009 Çorum.
7. Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler (Syllogisme in Our Culture: Exaples for Syllogisem in Qur’an and Hadith), 4-6 November (Kasım) 2009, Fatih University Press, Jakarta-Istanbul-Seuol 2009, s.149-159.
8. “Mevlana Mesnevisi ve Mantık”, 900. Vefat Yılında Uluslar arası Gazzali Sempozyumu9-11 Mayıs 2011 Urumiyye/İran
9. “Gazali Mantığında Burhan” 7-9 Ekim 2011
10. “The Logic of Avicenna From the Viewpoint of Shristani”, 7-9 Aralık 2011, Fokuako, Japonya.
11. “Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları” Uluslar arası Süryani Sempozyumu 20-22Nisan 2012Mardin
12. “Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan Portresi” I. Internasional Conference on Humanitis: The Spiritual Quest in Humanities adlı uluslar arası sempozyum, 10-14 Mayıs 2012
13. “İmam Şâfiî ve Mantık”, 30-31 Mart 2013 İstanbul
14. “Nefis Kaynaklı Problemlerin Aşılmasında Maneviyat: İsfehani Örneği”, 2nd International Conference on Humanities “CrisesandSpirituality” 17 – 19 May 2013, Tirana, Albania2013 Arnavutluk
15. The Formation of Knowledge and Disputation (al-Jadal) in Gazali’s Logic, Journal of Islamic Research, v 3, no 2 December 2010. p. 129-142
16. “İlk Dönem İslam Mantıkçılarının Modaliteye Yaklaşımı”,Felsefe Dünyası, Sayı 39, 2004/1, s. 144-158.
17. “Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi”, Felsefe Dünyası, Sayı 40, 2004/2, s. 108-128.
18. “Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri”, Dini Araştırmalar Dergisi, c. 8, Sayı 23, 2005, s. 135-150.
19. “Sokrates ve Gazali’ye Göre Dilin Menşei”, Dini Araştırmalar Dergisi, Sayı 18, 2004, s. 65-74.
20. “Gazali’ye Göre Öncüllerin Yapısı”,Felsefe Dünyası, Sayı. 38, 2003/2., s.149-161.
21 “Ebi Salt Dani ve İbn Tumlus’un Önerme Anlayışları”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2006.
22. “Stoa Mantığında Önermeler”,Felsefe Dünyası, Sayı 42, 2005/2, s. 183-196.
23. “İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış”,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/2004, s. 25-42.
24. “İbnHazm Mantığında Kıyas”, Felsefe Dünyası, Sayı 43, 2006/1
25. “Gazali’ye Göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri”, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1.
26. “Gazali’nin Kıyası Kur’an’a Uygulaması”, İslami İlimler Dergisi, Sayı 2, 2006.
27. “Aristoteles, Stoacılar ve İbnRüşd’ün Kıyasa Bakışı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19/2009, s.,47-68
28. “Harizmi’nin Mefatihu’l-Ulum’unda Mantık”, İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı, C.5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010, s. 47-58.
29. “Saçaklızade’ye Göre Münazara İlmi”, “I. Kahramanmaraş Sempozyumu”, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş 2005, C.I., s. 89-99.
30. “Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanması Üzerine Bir Deneme”, ‘Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı’ Sempozyumu,19-22 Nisan 2007, Çorum, İslami İlimler Dergisi Yayınları, Aralık 2007, Çorum s. 469-480.
31. “İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Tahlil”, Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009.
32. “Maturidi ve Mantık Literatürü”, Doç Dr. İbrahim Çapak, Ar. Gör. Harun Kuşlu Maturidinin İnanç Dünyası,(Edt. Şaban Ali Düzgün), Kültür Bakanlığı Ankara 2011.
33. “Mantık” İslam Mantık Tarihi (Edt. Cüneyt Kaya) İsam, 2013

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme